Publicerar informationsmemorandum och inleder emission

Idag 2019-11-08 inleds M.O.B.A’s kommunicerade spridningsemission inför notering på Nasdaq First North Growth Market. 

Teckningstid pågår mellan 8 november – 21 november 2019. 

Planerad första handelsdag är 12 december 2019. 

Memorandum, teaser samt anmälningssedel hittas på Bolagets hemsida: https://ir.wearemoba.com/ipo

Motiv för ägarspridning 

Det är styrelsens bedömning att befintligt rörelsekapital är tillräckligt för den aktuella verksamheten under den närmaste tolvmånadersperioden räknat från Memorandumets datering. Nyemissionen genomförs i syfte att bredda ägandet och därmed uppfylla Nasdaq First Norths krav på en ändamålsenlig handel. Motivet för ägarspridningen och noteringen av MOBA Networks aktie vid Nasdaq First North är att underlätta eventuella framtida strategiska företagsförvärv, varvid köpeskillingen kan betalas med såväl kontanta medel som nyemitterade aktier. Härutöver bedömer styrelsen att den transparens som följer med en notering vid en välrenommerad marknad främjar omvärldens kännedom om Bolagets verksamhet och utveckling, vilket i sin tur bedöms förbättra förutsättningarna vid framtida transaktioner såsom avyttring, anskaffande av expansionskapital eller försäljning. 

Emissionslikvidens användning 

Emissionslikviden, cirka 23,4 MSEK efter avdrag för emissionskostnader, är huvudsakligen avsedd att finansiera: 

  • Förvärv av nya verksamheter 
  • Vidareutveckling av nya egenskaper på befintliga plattformar och communities 
  • Affärsutveckling av nya intäktsströmmar 
  • Märkesbyggande och lansering av nya communities 

Teckningsåtagande 

TIN Fonder har i egenskap av cornerstone investor åtagit sig att teckna aktier i Erbjudandet för totalt cirka 10 MSEK, motsvarande cirka 39 procent av Erbjudandet och 3,3 procent av antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet (förutsatt fulltecknad nyemission). TIN Fonder erhåller ingen ersättning för sitt åtagande, men är garanterade tilldelning överensstämmande med sitt åtagande. Teckningsåtagandet är inte säkerställt genom bankgaranti, spärrmedel eller pantsättning eller liknande arrangemang, varför det finns risk att teckningsåtagandet inte kommer att kunna infrias. TIN Fonders åtagande är dock vidare förenade med villkor, för det fall något av dessa villkor inte uppfylls finns risk att åtagandet inte uppfylls.

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Webcast-presentation av bokslutskommuniké 2023 publicerad

En webcast-presentation av bokslutskommuniké 2023 samt en modererad intervju med VD Björn Mannerqvist finns nu tillgänglig på M.O.B.A. Networks hemsida – https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/presentations/

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.