M.O.B.A. Network tillträder förvärvet av Magic Find

M.O.B.A. har idag slutfört förvärvet av det amerikanska bolaget Magic Find. Förvärvet breddar M.O.B.A:s erbjudande med sex nya gaming communitys inom spel som Minecraft, World of Warcraft och Hearthstone med totalt cirka 200 miljoner besök under 2020. Därutöver adderar Magic Find’s MCN-nätverk Union For Gamers (”UFG”) över 1 000 innehållsskapare till gruppen. UFG innehållsskapare hade under 2020 över 20 miljarder visningar på YouTube. M.O.B.A. ser betydande synergier mellan bolagen främst avseende förbättrad gemensam annonsaffär, ökad direktförsäljning, utökning av streamers via M.O.B.A:s communitys samt nätverksfördelar inom trafik  och publikdelning. Under 2020 uppgick Magic Finds omsättning till cirka 296 miljoner kronor med en EBITDA om cirka 24 miljoner kronor. Pro-formasiffror avseende helåret 2020 för M.O.B.A. inklusive Magic Find visar att intäkter uppgick till ca. 331 MSEK med en EBITDA om ca. 40 MSEK.

"Vi kan nöjt konstatera att M.O.B.A. idag slutfört det strategiska förvärvet av Magic Find. Förvärvet av Magic Find är transformativt och ett viktigt led i vår strategi att växa genom förvärv och erbjuda fler attraktiva plattformar för användarna inom våra communitys. Vi adderar också ett starkt team som vill utveckla sin affär till M.O.B.A.-familjen som tillför hög kompetens och lång erfarenhet från YouTube och Twitch. Baserat på Magic Finds tidigare resultat så ökar M.O.B.A:s omsättning, resultat och kassaflöde kraftigt genom förvärvet," säger Björn Mannerqvist, VD för M.O.B.A. 

Den totala köpeskillingen uppgår till 12 miljoner USD, där 9 miljoner USD har erlagts vid tillträdet och 3 miljoner USD betalas i december 2021. Ingen ytterligare tilläggsköpeskilling utgår. Som tidigare kommunicerats utgår en del av den initiala köpeskillingen från likvida medel som rests genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, vilket kommunicerades och genomfördes den 19 maj 2021. Inom ramen för det accelererade bookbuilding-förfarandet emitteras dels 170 358 aktier med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 februari 2021, dels 364 642 aktier med genom godkännande i efterhand av extra bolagsstämman (de ”Riktade Nyemissionerna”). Poströstningsstämma för beslut om godkännande av den del av de Riktade Nyemissionerna som beslutades av styrelsen under förutsättning av stämmans efterföljande godkännande hålls den 7 juni 2021. Aktieägare motsvarande 53,2 procent av antalet utestående aktier i Bolaget, inklusive 170 358 nyemitterade aktier från den riktade emissionen som görs med stöd av bemyndigande, har åtagit sig att rösta för att godkänna styrelsens beslut rörande den del av de Riktade Nyemissionerna som inte beslutas av styrelsen med stöd av existerande bemyndigande från årsstämman den 25 februari 2021. Aktieägare motsvarande ytterligare 8,4 procent av antalet utestående aktier i Bolaget har meddelat sin intention att rösta för ett godkännande vilket medför att det totala antalet aktier som åtagit sig eller har för avsikt att rösta för de Riktade Nyemissionerna, uppgår till 61,5 procent.

Under förutsättning av att extra bolagstämman godkänner styrelsens emissionsbeslut och efter registreringen av de Riktade Nyemissionerna hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 2 238 582. De Riktade Nyemissionerna innebär en utspädning om cirka 23,9 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, baserat på det totala antalet aktier i M.O.B.A. efter de Riktade Nyemissionerna. Aktiekapitalet kommer genom de Riktade Nyemissionerna att öka med 535 000 SEK från 1 703 582 SEK till 2 238 582 SEK.

Rådgivare

ABG Sundal Collier har agerat Sole Bookrunner och Advokatfirman Delphi har agerat legal rådgivare åt Bolaget i samband med de Riktade Nyemissionerna. ABG Sundal Collier och KPMG har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi och Westerlund Law har agerat legal rådgivare i samband med förvärvet av Magic Find.

White & Case Advokat AB är legal rådgivare till Magic Find i relation till transaktionen.

Denna information är sådan som M.O.B.A Network AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-27 20:15 CET.

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Webcast presentation of Interim Report 2 published

A webcast presentation of interim report two, as well as a moderated interview with CEO Björn Mannerqvist, is now available on M.O.B.A. Networks' website – https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/presentations/

Webcast-presentation av delårsrapport 2 publicerad

En webcast-presentation av delårsrapport två samt en modererad intervju med VD Björn Mannerqvist finns nu tillgänglig på M.O.B.A. Networks hemsida – https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/presentations/

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.