Delårsrapport 2 2020/2021

Finansiellt – 1 januari 2021 – 31 mars 2021

 • Nettoomsättning i USD ökade 40% och uppgick till $ 922 000 ($ 653 000)
 • Nettoomsättningen ökade med 17% och uppgick till 7,4 MSEK (6,3 MSEK). Nettoomsättningen påverkades negativt av valutaeffekter om ca. 1,5 MSEK  jämfört med motsvarande kvartal 2020. Normaliserat för valutaeffekter uppgick nettoomsättningen till 8,1 MSEK (6,3 MSEK), en ökning om 28%.
 • EBITDA uppgick till 3,4 MSEK (3,4 MSEK)
 • EBITDA normaliserat för valutaeffekter ökade 62% och uppgick till 3,9 MSEK (2,4 MSEK)
 • EBIT uppgick till 2,8 MSEK (3,1 MSEK), -10%
 • EBIT normaliserat för valutaeffekter ökade 57% och uppgick till 3,3 MSEK (2,1 MSEK)
 • Resultat per aktie uppgick under kvartalet till 1,2 SEK (1,0 SEK).
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5,1 MSEK (3,9 MSEK)
 • Försäljning på MMORPG.com ökade 73% jämfört med motsvarande kvartal 2020 och uppgick till $228 000

Finansiellt – 1 oktober 2020 – 31 mars 2021 

 • Nettoomsättning i USD ökade 25% och uppgick till 2,0 MUSD (1,6 MUSD)

 • Nettoomsättningen ökade med 13% och uppgick till 17,7 MSEK (15,6 MSEK). Normaliserat för valutaeffekter uppgick nettoomsättningen till 19,7 MSEK (15,6 MSEK), en ökning om 26%.
 • EBITDA uppgick till 8,2 MSEK (8,2 MSEK)
 • EBITDA normaliserat för valutaeffekter ökade 42% och uppgick till 10 MSEK (7 MSEK)
 • EBIT uppgick till 7,2 MSEK (7,4 MSEK)
 • EBIT normaliserat för valutaeffekter ökade 33% och uppgick till 8,9 MSEK (6,7 MSEK)
 • Resultat per aktie uppgick under perioden till 2,9 SEK (2,8 SEK)

VD-kommentar

Tillväxtresan fortsätter

M.O.B.A. Network redovisar ännu ett kvartal med bra tillväxt och mycket hög lönsamhet. M.O.B.A. Network har under kvartalet framgångsrikt fortsatt implementeringen av strategin att öka andelen direktförsäljning. Det nya varumärket WildriftFire.com har lanserats och uppvisat en lovande start. Efter att också ha utökat den befintliga bankfaciliteten är M.O.B.A. nu väl positionerat för att fortsatta sin lönsamma tillväxtresa.

Nettoomsättningen ökade med 17% till 7,4 MSEK (6,3) vilket bekräftar M.O.B.A´s starka momentum då det första kvartalet normalt är säsongsmässigt svagare gällande annonsförsäljning. Rensat för valutakurseffekter ökade omsättningen med 28% till 8,1 MSEK (6,3). M.O.B.A. Networks försäljning görs i USD och ökade med 40% jämfört med samma kvartal 2020. Det är ett av våra bästa kvartal någonsin för försäljningen i USD och ett tydligt bevis på att vår tillväxtstrategi är effektiv.

Bra lönsamhetsutveckling

EBITDA uppgick till 3,4 MSEK (3,4) i kvartalet och ökade med 62% till 3,9 MSEK (2,4) rensat för valutakurseffekter. Valutajusterat förbättrades EBITDA-marginalen med cirka tio procentenheter till 48% (38%). Den starka underliggande lönsamhetsförbättringen beror på ökat fokus på direktförsäljning samt fortsatt arbete med att tjäna mer per annonsvisning , ett arbete som nu börjar ge resultat.

Fortsatta framgångar för direktförsäljningen

För ett år sedan inledde vi arbetet med att minska M.O.B.A’s beroende av programmatisk annonsförsäljning för att istället öka andelen direktförsäljning.. Förändringen innebar bland att vi skapade ett nytt affärsområde – M.O.B.A. Services – med uppgiften att hitta nya intäktsströmmar genom partnerskap som exempelvis annonsering, sponsorskap och native-samarbeten. Satsningen blev en omedelbar framgång och i kvartalet utgjorde den direkta annonsförsäljningen 63% av intäkterna. Det är ännu ett bevis på effektiviteten i vår tillväxtstrategi och bekräftar att vi har starka varumärken och målgrupper som är attraktiva för våra annonsörer.

Det är tillfredsställande att kunna notera att M.O.B.A. Services varit särskilt framgångsrika med försäljningen på communityt MMORPG.com som vi förvärvade i december 2020. MMORPG’s försäljning ökade med 73% jämfört med samma period 2020. Vi har därmed redan börjat realisera synergier genom förbättrad direktförsäljning samtidigt som arbetet påbörjats med att applicera MMORPGs kompetens kring plattformar för rörligt innehåll inom övriga delar av gruppen.

Lovande start för vårt nya community Wildriftfire.com

Ett av M.O.B.A. Networks tillväxtmål är att lansera 1–2 nya communitys per år kring nya spel. I kvartalet fick vårt senaste community WildriftFire.com en mycket lovande start. Det är vårt första community för ett mobil- och konsolpel och vi såg redan från start ett högt engagemang bland besökarna. En viktig nyhet i vårt senaste community är att vi använder video som komplement till text på många spelguider vilket bland annat resulterar i att besökarna spenderar mer tid på sajten.

Stabil grund för expansion genom nytt banklån

I april i år fick M.O.B.A. Network en ny lånefinansiering om 20 MSEK med en ledande nordisk bank. Lånet har en löptid på fem år och M.O.B.A. Network har sedan tidigare cirka 6 MSEK i lån från samma bank. Den utökade kreditfaciliteten ger M.O.B.A. Network en stabil grund för att fortsätta leverera på sin tillväxtstrategi och skapa värde.

Utvecklar satsning på video och streaming

Ytterligare ett mål för 2021 är att M.O.B.A. Network ska utöka verksamheten i nya segment med andra format. Vi har redan börjat arbeta inom de nya segmenten video och streaming och vi ser en stor potential där. M.O.B.A’s besökare har uttryckt önskemål om att vi ska utveckla innehållserbjudandet med video och egenproducerat innehåll, både på våra egna varumärken och på andra plattformar som till exempel YouTube. Vi fortsätter därmed det viktiga arbetet med att ständigt utveckla våra communitys för att behålla en hög attraktionskraft bland såväl besökare som annonsörer. Ett av M.O.B.As viktigaste prioriteringsområden just nu är att investera i kompetens och utveckla video- samt streaminginnehåll som ett komplement till vår nuvarande verksamhet.

Framtidsutsikter

M.O.B.A. Network har byggt en stark position med marknadsledande communitys inom attraktiva spelgenrer. Vi har en tydlig, bevisat effektiv tillväxtstrategi och god finansiell ställning. M.O.B.A. Network har också visat på sin förmåga att skapa stabila, nya intäktsströmmar med bibehållen mycket hög lönsamhet. Vårt mål kvarstår att fortsätta leverera hög, stabil tillväxt både organiskt och via förvärv med god lönsamhet.

Denna information är sådan som M.O.B.A Network AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-04 08:00 CET.

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.