Press Releases & news

Webcast-presentation av delårsrapport 2 publicerad

En webcast-presentation av delårsrapport två samt en modererad intervju med VD Björn Mannerqvist finns nu tillgänglig på M.O.B.A. Networks hemsida – https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/presentations/

Läs mer

Delårsrapport 2, 1 Januari – 30 Juni 2023 – Nya värdeskapande partneravtal och lyckad integration av Wargraphs S.A.S.

Justerad Ebitda Ökade Med 160 Procent Jämfört Med Kvartal 1 2023 Sammanfattning kvartal 2 – 1 APRIL 2023 – 30 JUNI 2023 Nettoomsättningen uppgick till 63,7 MSEK (70,8 MSEK). I kvartalet hade bolaget kostnader direkt kopplat till förvärvet av Wargraphs motsvarande 5,4 MSEK. Justerad EBITDA uppgick till 7 MSEK (8,9 MSEK). * EBITDA uppgick till […]

Läs mer

M.O.B.A. Network stärker erbjudandet till Content Creators genom samarbetsavtal med Mediacube Worldwide INC.

M.O.B.A. Network ingår strategiskt samarbete med Mediacube Worldwide med avsikt att ytterligare stärka intäkterna för Union for Gamers (UFG), det Youtube-nätverk som M.O.B.A. Network äger och driver. Genom detta samarbete kommer M.O.B.A. Network att stärka sin roll inom gaming communities och content creators, samtidigt som man drar nytta av Mediacube’s framstående expertis inom content creator-tjänster […]

Läs mer

Succé för M.O.B.A. Networks fantasy-turneringar

E-sporttävlingen MOBAFire LEC Fantasy Tournament, ett samarbete mellan M.O.B.A. Network och E-GO App, har svarat upp väl mot högt ställda förväntningar.  MOBAFire, som är världens största community för Legue of Legends-spelare och som drivs av M.O.B.A. Network, inledde i fjol fantasy-turneringar i samarbete med E-GO App. Varje deltagare antar en roll som coach och tävlar […]

Läs mer

M.O.B.A. Network ingår konkurrenskraftigt annonsavtal med Raptive

M.O.B.A. har skrivit ett nytt annonsavtal med USA-baserade Raptive, som driver ett globalt annonsnätverk och som sedan tidigare hanterar annonsutbudet för community-webbplatserna som drivs av MOBAs dotterbolag Magic Find. Avtalet ger MOBA möjlighet att överföra ytterligare  community-webbplatser till samma förbättrade villkor över tid, när andra kontrakt löper ut. Avtalet ger kraftigt förbättrade villkor och kommer […]

Läs mer

M.O.B.A. offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationer vid Nasdaq Stockholm

M.O.B.A. Network AB (publ) (”Bolaget”) emitterade den 26 maj 2023 seniora säkerställda företagsobligationer med en initial volym om 25 miljoner euro inom ett maximalt rambelopp om 60 miljoner euro (”Obligationerna”). Enligt obligationsvillkoren har Bolaget åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Bolaget har med anledning av detta […]

Läs mer

Kommuniké från årsstämma 2023-06-20

M.O.B.A. Network AB org. nr. 559144-3964,  höll idag den 20 juni 2023 årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades på stämman. Samtliga beslut fattades enhälligt. Stämman beslutade att godkänna resultat och balansräkning och koncernresultat- och koncernbalansräkning samt resultatdisposition beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen. Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens […]

Läs mer

Porofessor-app passerar milstolpe om 10 miljoner nedladdningar

Under inledningen av juni 2023 har M.O.B.A.s nyförvärvade dotterbolag Wargraphs flaggskeppsprodukt, Porofessor, passerat milstolpen om 10 miljoner nedladdningar. Porofessor distribueras via gamingapp-plattformen Overwolf och är den största oberoende appen i alla spelkategorier och ungefär tre gånger större än jämförbara konkurrenter på plattformen. Tillväxten i antal nedladdningar av Porofessor är ungefär 1 900 procent sedan Q1 […]

Läs mer

M.O.B.A. Network presenterar vid Aktiespararna – Småbolagsdagarna

M.O.B.A. Networks VD Björn Mannerqvist kommer att presentera vid Aktiespararnas event Småbolagsdagarna den 12e juni klockan 14.45. Presentationen kan ses live via Aktiespararnas YouTube-kanal, https://www.youtube.com/Aktiespararna.

Läs mer

Kassan vid tillträde av förvärvet av Wargraphs S.A.S högre än förväntat

M.O.B.A. Network har efter tillträde till förvärvet den 30 maj 2023 kunnat verifiera kassan som är upparbetad från 1 december 2022 till 31 maj 2023. Bolaget tog i samband med förvärvet över bolaget från 1 december 2022, men bolaget kommer resultatmässigt konsolideras från 1 juni 2023. Kassan i Wargraphs uppgår till 3,3 MEUR mot tidigare […]

Läs mer

Webcast presentation of Interim Report 2 published

A webcast presentation of interim report two, as well as a moderated interview with CEO Björn Mannerqvist, is now available on M.O.B.A. Networks' website – https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/presentations/

Show more

Interim report 2 – 1 January – 30 June 2023 – New Value-Adding Partnership Agreements and Successful Integration of Wargraphs S.A.S.

Adjusted EBITDA increased by 160 percent compared to Q1 2023. Summary quarter 2 – 1 APRIL 2023 – 30 JUNE 2023 Net sales amounted to SEK 63.7 million (SEK 70.8 million). In the quarter, the company had costs linked to the acquisition of Wargraphs corresponding to SEK 5.4 million. Adjusted EBITDA amounted to SEK 7 […]

Show more

M.O.B.A. Network strengthens content creators’ offering through partnership agreement with Mediacube Worldwide Inc.

M.O.B.A. Network is pleased to announce a strategic partnership with Mediacube Worldwide aimed at further enhancing the revenue opportunities for Union for Gamers (UFG), the Youtube network owned and operated by M.O.B.A. Network. Through this partnership, M.O.B.A. Network will fortify its role within gaming communities and content creators, leveraging the outstanding expertise of Mediacube in […]

Show more

Success for M.O.B.A. Network’s fantasy tournaments

The esports fantasy competition MOBAFire LEC Fantasy Tournament, a collaboration between M.O.B.A. Network and E-GO App, has lived up to high expectations. MOBAFire, the world's largest community for League of Legends players and operated by M.O.B.A. Network, launched fantasy tournaments last year in collaboration with E-GO App. Each participant takes on the role of a […]

Show more

M.O.B.A. Network signs competitive ad agreement with Raptive

M.O.B.A. has signed a new ad agreement with US-based Raptive, which operates a global ad network and already manages the ad inventory for the community websites run by M.O.B.A.’s subsidiary Magic Find. The agreement gives M.O.B.A. the opportunity to transfer more community websites to the same improved terms over time as other contracts expire. The […]

Show more

M.O.B.A. publishes prospectus and applies for admission to trading of bonds on Nasdaq Stockholm

On 26 May 2023, M.O.B.A. Network AB (publ) (the “Company”) successfully issued senior secured bonds in an initial amount of EUR 25 million, under a total framework of EUR 60 million (the “Bonds”). Pursuant to the terms and conditions for the Bonds, the Company has undertaken to apply for admission to trading of the Bonds […]

Show more

Report of the Annual General Meeting 2023-06-20

M.O.B.A. Network AB, reg. no. 559144-3964, held its annual meeting today, June 20, 2023. Below is a summary of the decisions made at the meeting. All decisions were unanimously adopted. The meeting resolved to approve the income statement and balance sheet and consolidated income statement and consolidated balance sheet, as well as the allocation of […]

Show more

Porofessor App Surpasses 10 Million Downloads Milestone

In the beginning of June 2023, M.O.B.A.'s newly acquired subsidiary Wargraphs' flagship product, Porofessor, passed the milestone of 10 million downloads. Porofessor is distributed via the gaming app platform Overwolf and is the largest independent app across all gaming categories, and about three times larger than comparable competitors on the platform. The growth in the […]

Show more

M.O.B.A. Network to present at Aktiespararna – Småbolagsdagarna

M.O.B.A. Networks CEO Björn Mannerqvist will present at Aktiespararnas event Småbolagsdagarna on the 12th of June at 14.45. The presentation can be viewed live through Aktiespararnas YouTube-channel, https://www.youtube.com/Aktiespararna.

Show more

Wargraphs S.A.S cash position at the time of the acquisition was higher than expected

M.O.B.A. Network, after acquiring Wargraphs on May 30, 2023, has been able to verify the cash position which has been built up from December 1, 2022, to May 31, 2023. The company took over the company from December 1, 2022, but the company will be consolidated into the results from June 1, 2023. The cash […]

Show more

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.