Starkt kvartal – bästa Q2 hittills

Finansiellt – 1 APril 2022 – 30 Juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 70,8 MSEK (31,5 MSEK), en tillväxt om 125%.
 • EBITDA uppgick till 8,9 MSEK (3,6 MSEK), en ökning om 145%.
 • EBIT uppgick till 7,7 MSEK (3,1 MSEK), en ökning om 152%.
 • Resultat före skatt uppgick till 7 MSEK (3 MSEK) en ökning om 133%.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 10,1 MSEK (2,4 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick under kvartalet till 0,3 SEK, normaliserat för split av aktier som skedde förra räkenskapsåret om 1/10 var resultat per aktie 3 SEK (0,9 SEK).

Finansiellt – 1 Jan 2022 – 30 JUNi 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 138,2 MSEK (38,9 MSEK), en tillväxt om 255%.
 • EBITDA uppgick till 17,3 MSEK (7 MSEK), en ökning om 147%.
 • EBIT uppgick till 15,2 MSEK (5,9 MSEK), en ökning om 157%.
 • Resultat före skatt uppgick till 13,9 MSEK (5,8 MSEK) en ökning om 139%.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 19,1 MSEK (5,9 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick under kvartalet till 0,6 SEK, normaliserat för split av aktier som skedde förra räkenskapsåret om 1/10 var resultat per aktie 6 SEK (1,9 SEK).

VD-kommentar

Starkt kvartal – bästa Q2 hittills

M.O.B.A. Network’s omsättning för Q2 ökade med 125 procent och uppgick till 70,8 MSEK med ett förbättrat EBITDA resultat med 145 procent till 8,9 MSEK under årets andra kvartal vilket är bolagets näst bästa resultat någonsin trots utmanande marknadsförhållanden och att jämförelsekvartalet 2021 var väldigt starkt.

Jag kan nöjt konstatera att vi fortsätter vår tillväxtresa i M.O.B.A. där även vår vinst och kassaflödena växer genom våra starka och ledande communities.

Under kvartalet mitigerade vi sjunkande programmatisk försäljning som påverkats av det makroekonomiska läget, med stark direktförsäljning. Detta ser jag återigen som ett styrketecken för våra varumärken och för gaming i stort och det är en attraktiv vertikal för bolag att fortsätta spendera sin marknadsföring i.

Påverkan av omvärlden

Den ekonomiska situationen med inflation har lett till något ökade lönekostnader för oss, men vi har trots detta en mycket god kostnadskontroll och ökar resultatet med 215% under kvartalet.  Vår långsiktiga strategi att fokusera på lönsamhet, kassaflöden samt att bygga en stabil kassa gör att vi kan fortsätta arbeta enligt plan och samtidigt investera i de möjligheter vi nu ser på marknaden.

Paradoxalt nog så erbjuder den något osäkra marknaden möjligheter för oss framåt. Vi investerar för långsiktighet i organisationen och vi ser ett ökat utbud av potentiella kandidater att rekrytera, då det genomförts kostnadsbesparingar hos en del av våra konkurrenter som inte har lika starka balansräkningar som vi har. Vi har under perioden bland annat rekryterat en Head of Content/SEO Manager som arbetar centralt över alla våra varumärken i syfte att stärka vår position ytterligare.

I vårt YouTube-nätverk, UFG, är vi mest exponerade mot den programmatiska annonseringen. Här satsar vi på att stärka organisationen genom rekrytering av en så kallad Partner Manager och en Sales Manager. Planen är således för UFG, att öka volymen i nätverket genom att ta in fler högkvalitativa content-creators samt att öka andelen direktförsäljning vilket än så länge inte stått för en signifikant del av intäkterna från YouTube.

Samarbeten

Under kvartalet ingick vi ett spännande avtal med svenskbaserade EGO-App, där vi tillsammans kommer erbjuda fantasy-turneringar för de största esports-turneringarna med start under League of Legends största esports-event i höst, LoL Worlds 2022.

Att erbjuda fantasy har länge varit en önskan från våra community-medlemmar och det känns roligt att vara igång med arbetet.  Den här typen av event medför också ytterligare möjligheter för vår direktförsäljning och driver engagemang bland våra Community-besökare, vilket ligger helt i linje med vår strategi.

Förvärvsläge

Givet marknadsläget så har inflödet av nya förvärvscase ökat. Vi tackar tålmodigt nej till bolag som inte passar vår förvärvsstrategi utan fokuserar på de case som har potential att bygga långsiktiga värden i M.O.B.A.  Vi ser till att befinna oss i händelsernas centrum för att kunna kapitalisera på de bästa möjligheterna. Ett exempel på detta är att vi är representerade på gaming-mässan Gamescom i Köln som går av stapeln 23-28 augusti. Det är ett bra tillfälle att träffa potentiella bolag att förvärva, nya medarbetare och samarbetspartners.

Framåtblick

Att fortsätta vara lönsamma med en växande kassa, som vid periodens slut uppgick till 47 MSEK, gör att vi kan fokusera på det vi är bäst på, utveckla de bästa community-mötesplatserna för gamers och e-sportare över hela världen samt att satsa på att stärka vår organisation ytterligare och ta möjligheten om intressanta förvärv passerar våra kriterier.

Jag och teamet ser fram emot de kommande åren med tillförsikt!

Väsentliga händelser under perioden april – juni 2022

 • M.O.B.A. Network tecknar partnerskapsavtal med E-GO APP, en fantasy-spelplattform. Det svenska fantasyspel tech-företaget E-GO APP, som erbjuder en plattform för fantasy-ligor som uppdateras i realtid, kommer att vara ensam operatör för M.O.B.A.’s nya initiativ "Fantasy Games". Den första fantasyligan inom partnerskapet kommer att hållas på M.O.B.A.’s flaggskepp MOBAFire.com, en League of Legends community-webbplats. Fantasyligan kommer att vara kopplad till ett av de största evenemangen i esport-världen, League of Legends slutspelsserie LoL Worlds, som kommer att hållas i flera städer över flera veckor under oktober och november 2022.
 • Bolaget höll den 21 april 2022 årsstämma. Stämman beslutade att godkänna resultat och balansräkning och koncernresultat- och koncernbalansräkning samt resultatdisposition beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen. Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. Omval av styrelseledamöterna Henrik Henriksson, Maria A. Gri-maldi, Jonas Bertilsson och Manfred Gottschlich och av styrelseordförande Fredrik Burvall.

Denna information är sådan som M.O.B.A Network AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-24 07:30 CET.

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.