Starkt första kvartal – omsättning växer med 815%

FinansiellA HÖJDPUNKTER – 1 Jan 2022 – 31 MARS 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 67,4 MSEK (7,4 MSEK), en tillväxt om 815%.
 • EBITDA uppgick till 8,5 MSEK (3,4 MSEK), en ökning om 148%.
 • EBIT uppgick till 7,4 MSEK (2,8 MSEK), en ökning om 162%.
 • Resultat före skatt uppgick till 6,9 MSEK (2,8 MSEK) en ökning om 144%.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 8,1 MSEK (3,5 MSEK) under kvartalet.
 • Likvida medel uppgick till 34,8 SMEK (19,8 MSEK) och i tillägg har bolaget en outnyttjad checkräkningskredit om 15 MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick under kvartalet till 0,3 SEK, normaliserat för split av aktier som skedde förra räkenskapsåret om 1/10 var resultat per aktie 3 SEK (1,2 SEK).

 

Väsentliga händelser under perioden januari – mars 2022

 • Bolaget lanserade den 13 januari 2022 det nya community-varumärket Farmfriends. Det nya varumärket riktar sig mot gaming-genren “farming simulator games” som är en stor och populär genre.
 • Bolaget lanserade den 14 februari 2022 det nya community-varumärket Forzafire. Det nya varumärket riktar sig mot gaming-genren “iRacing” som är stor genre som ser en betydlig tillväxt. Forzafire riktar sig mot spelarcommunityt runt spelet Forza Horizon 5, ett racingspel på Xbox-konsol som har ett stort antal spelare samt ett stort och engagerat content-creatornätverk som är aktiva på YouTube, Twitch, TikTok samt andra stora kanaler.
 • Bolaget förlängde sitt kontrakt med den globala ad tech-plattformen Venatus Media. Det nya kontraktet har förbättrade villkor för att stärka relationen ytterligare, vilket gör att partnerskapet kan växa kraftfullt i framtiden. 
 • Bolaget har uppdaterat sin affärsidé, vision och mission för att bättre reflektera bolagets strategi. Bolaget har också lanserat en uppdaterad version av sin bolagshemsida WeAreMoba.com. Uppdateringen syftar till att tydligare visa bolagets olika varumärken och affärsben samt skapa en bättre platform/kommunikationskanal för våra partners, kunder och kontentskapare. I samband med uppdateringen av hemsidan lanseras också en ny grafisk profil samt logotyp för M.O.B.A. och en helt uppdaterad sektion för Investor relations.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för perioden oktober 2020 – december 2021. Styrelsen avser fortsätta tillämpa en tillväxtorienterad strategi, inkluderande såväl organisk tillväxt samt en offensiv förvärvsstrategi.
 • Teckning av teckningsoptioner (serie TO1) som beslutades på ordinarie bolagsstämma i februari 2020 slutfördes 31 mars 2022. Totalt tecknades 29 700 optioner vilket ger 297 000 aktier. Genom utnyttjandet av teckningsoptioner ökar bolagets antal aktier till 22 682 820 och aktiekapitalet till 2 268 282 SEK. M.O.B.A. Network tillförs efter utnyttjandet av teckningsoptioner ca. 6 MSEK.

Väsentliga händelser efter perioden 1 januari – 31 mars 2022

 • Bolaget höll den 21 april 2022 årsstämma. Stämman beslutade att godkänna resultat och balansräkning och koncernresultat- och koncernbalansräkning samt resultatdisposition beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen. Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. Omval av styrelseledamöterna Henrik Henriksson, Maria A. Grimaldi, Jonas Bertilsson och Manfred Gottschlich och av styrelseordförande Fredrik Burvall. 

VD har ordet

Starkt första kvartal – omsättning växer med 815%

M.O.B.A. Network rapporterar ett starkt första kvartal med ökad omsättning på 815 procent till 67,4 MSEK och en ökning av EBITDA med 148 procent till 8,5 MSEK från samma period föregående år. Det första kvartalet är normalt årets svagaste.

Med förvärven av MMORPG.com, Magic Find och ResetEra under föregående år har M.O.B.A. Network väsentligt stärkt sin position på gamingmarknaden genom att bredda verksamheten till nya vertikaler och utöka nätverket. Förvärven har bland annat inneburit att vi tagit steget in i videosegmentet med Youtube-nätverket Union For Gamers och introducerat direktförsäljningsbolaget Creator1 med attraktiva erbjudanden för content creators inom gaming. Det är viktiga strategiska steg i vår tillväxtstrategi.

En del av vår tillväxtstrategi är också att lansera nya communityvarumärken. Vi inledde 2022 med att introducera två nya community-varumärken. Först ut var varumärket Farmfriends som riktar sig till “farming simulator games” som är en stor och populär genre.  Lanseringen av Farmfriends följdes av varumärket Forzafire som riktar sig mot den starkt växande genren “iRacing”. Målgruppen för det nya varumärket är communityt kring Forza Horizon 5 som är ett racingspel på Xbox-konsol. Forza Horizon 5 har ett stort antal spelare och ett betydande och engagerat nätverk av content-creators som är aktiva på YouTube, Twitch, TikTok liksom andra väsentliga kanaler. Vi kommer under de närmaste kvartalen att släppa fler egenutvecklade varumärken då vi ser en intressant pipeline av nya spel och målgrupper vi kan nå.

Förbättrade annonsvillkor ökar lönsamheten

Som vi tidigare kommunicerat har vi förlängt kontraktet med den globala ad tech-plattformen Venatus Media. Det nya kontraktet innehåller förbättrade villkor vilket stärker vår relation och ger oss möjligheter att växa kraftfullt både vad gäller intäkter och lönsamhet. Baserat på försäljningssiffrorna för 2021 uppskattar vi att de nya villkoren skulle ha ökat EBITDA under kalenderåret 2021 med ytterligare cirka 2,7 MSEK. 

Ett viktigt mål för oss under 2022 är att få ut de identifierade synergierna mellan våra förvärv och den befintliga verksamheten. Som ett led i att få ut synergierna fortsätter vi att bygga och investera i den centrala organisationen. Genom att skapa en central organisation ska vi utveckla content creator-affären och öka tillväxten på de webbaserade varumärkena. Målet är att dessa aktiviteter på sikt också ska bidra till ökad lönsamhet.

Fortsatt fokus på värdeskapande förvärv

Vi fortsätter också att söka efter och utvärdera potentiella förvärv. M.O.B.A. Network har en stark finansiell ställning och goda kassaflöden vilket skapar utrymme för fler värdeskapande förvärv. Vår finansiella ställning förstärktes ytterligare under kvartalet då vi slutförde ett lyckat teckningsoptionsprogram. Efter optionslösen har M.O.B.A. Network tillförts cirka 6 MSEK och den 31 mars 2022 hade vi en kassa på 34,8 MSEK samt kreditlöften på 15 MSEK. Jag vill understryka att vi fortsätter att vara omsorgsfulla vid förvärv. Alla förvärv genomgår ordentlig analys och vi måste kunna identifiera både operationella och finansiella fördelar för att genomföra affären.

Framtidsutsikter

Efter ett framgångsrikt 2021 har M.O.B.A. Network stärkt sin ställning betydligt på gamingmarknaden. Den goda starten på 2022 visar att vi har potential att fortsätta skapa aktieägarvärde genom stabil tillväxt med god lönsamhet och fina kassaflöden. Genom att framgångsrikt erbjuda plattformar och verktyg som gör det möjligt för content creators att dela innehåll till människor över hela världen ska vi nå visionen att bli världens mest engagerande och största content creator community för spel- och popkultur.

 

Denna information är sådan som M.O.B.A Network AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-18 07:30 CET.

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Webcast presentation of Interim Report 2 published

A webcast presentation of interim report two, as well as a moderated interview with CEO Björn Mannerqvist, is now available on M.O.B.A. Networks' website – https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/presentations/

Webcast-presentation av delårsrapport 2 publicerad

En webcast-presentation av delårsrapport två samt en modererad intervju med VD Björn Mannerqvist finns nu tillgänglig på M.O.B.A. Networks hemsida – https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/presentations/

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.