Omsättningstillväxt om 317% i transformativt kvartal – delårsrapport 3 2020/2021

Finansiellt – 1 april 2021 – 30 juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 31,5 MSEK (7,5 MSEK), tillväxt om 317% varav organisk tillväxt uppgick till cirka 30%*.
 • Justerat EBITDA uppgick till 6 MSEK (3,9 MSEK), en  ökning om 53% och justerat för valutaeffekter samt engångskostnader relaterade främst till förvärv**.
 • EBITDA uppgick till 3,6 MSEK (3,6 MSEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 3,5 (2,7) MSEK under kvartalet.
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick under kvartalet till 1,1 SEK (1,1 SEK).

Finansiellt – 1 oktober 2020 – 30 juni 2021

 • Nettoomsättning  ökade 112% och uppgick till 49,2 MSEK (23,2 MSEK)*.

 • Justerat EBITDA uppgick till 14,7 MSEK (12,5 MSEK), en  ökning om 18% och justerat för valutaeffekter samt engångskostnader relaterade främst till förvärv.
 • EBITDA uppgick till 11,9 MSEK (11,9 MSEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 8,1 (8,0) MSEK.
 • Resultat per aktie före/efter utspädning uppgick till 4,0 SEK (3,9 SEK).

* Magic Find konsolideras från 1 juni 2021.
** då valutakursdifferenser samt engångskostnader i de två  jämförelsekvartalen var betydande, cirka 900 TSEK avser valutakostnader och cirka 1,5 MSEK avser engångskostnader, har en normalisering gjorts för att underlätta att jämföra bolagets utveckling.

 

Väsentliga händelser under perioden 1 april – 30 juni 2021

 • Bolaget förvärvade Magic Find Inc. – en ledande aktör inom streaming av gaming på YouTube och  ägare av ett antal välkända gaming communities. Förvärvet är transformativt och i linje med Bolagets strategi att bredda intäktsbasen, förflytta sig in i vertikalen streaming samt att växa med communitys inom nya spel. Under 2020 uppgick Magic Finds omsättning till cirka 296 miljoner kronor med en EBITDA om cirka 24 miljoner kronor. Förvärvet konsolideras från 1 juni 2021.

 • Bolaget genomförde riktade nyemissioner om cirka 110 miljoner kronor för att finansiera förvärvet av Magic Find Inc.
 • Bolaget erhöll 20 MSEK i lånefinansiering från ledande nordisk bank med syfte att främja M.O.B.A’s framtida expansion och tillväxt.
 • Bolaget har ingått avtal med ABG Sundal Collier ASA (”ABGSC”) om att ABGSC ska agera likviditetsgarant för M.O.B.A’s aktie.
 • Bolaget lanserar Creator1 – ett företag som erbjuder våra Content Creators en förenklad process att genomföra marknadsföringskampanjer med annonsörer direkt i våra Creators YouTube-kanaler. M.O.B.A. breddar också sitt erbjudande genom att kunna erbjuda access till efterfrågade plattformar såsom YouTube, Twitch, Facebook och Twitter.

Väsentliga händelser efter perioden april – juni 2021

 • Bolaget höll extra bolagsstämma där beslut fattas om aktieuppdelning (split) och byte av räkenskapsår till att reflektera kalenderår. Aktieuppdelningen innebar att varje befintlig aktie delades upp i tio (10) nya aktier. Spliten medför att antalet aktier i Bolaget ökar från 2 238 582 aktier till 22 385 820 aktier. Avstämningsdag för spliten var fredag den 6 augusti 2021.

 • Får att påvisa Magic Finds inverkan på koncernen är det relevant att upplysa om intäktsutvecklingen i juli. Intäkterna i juli uppgår preliminärt till 23,5 MSEK, en ökning om 898% jämfört med motsvarande period förra året, med en organisk tillväxt om cirka 20%.

VD-ord

Omsättningstillväxt om 317% i transformativt kvartal

M.O.B.A. Network gör sitt bästa, och mest händelserika, kvartal där intäkterna ökade med 317% och justerat EBITDA ökade med 53%. M.O.B.A genomförde ett transformativt förvärv finansierat av riktade emissioner om 110 MSEK och klev in i den enorma streaming-vertikalen för gaming genom det förvärvade YouTube-nätverket Union For Gamers som drivs av det nya dotterbolaget Magic Find.

Pro-formasiffror avseende helåret 2020 för M.O.B.A. Network inklusive Magic Find visar att intäkter uppgick till cirka 331 MSEK med en EBITDA om cirka 40 MSEK.

Under kvartalet påskyndades tillväxten av förvärvet av Magic Find. Förvärvet medför till att vi nu är en betydande aktör inom video och streaming där annonsintäkterna över tid förväntas öka markant och skapa högre intäkter för MOBA. I samband med förvärvet genomfördes en nyemission om  110 MSEK. Jag vill passa på att tacka alla investerare, såväl nya som befintliga för ert engagemang och skapade möjligheten att genomföra förvärvet. Emissionslikviden och vinsterna från verksamheten bidrar till att vi besittaren en stark finansiell position och om tillfälle uppstår genomföra tilläggsförvärv från befintlig kassa.

Alla våra affärsben levererade starkt under kvartalet med en organisk tillväxt om cirka 30% och försäljning i USD, hela bolagets valuta gällande intäkter, ökade med 400% under kvartalet jämfört med 2020.

Magic Find

Genom förvärvet av Magic Find har M.O.B.A. levererat på sitt mål att stärka vår marknadsposition inom video och streaming samt breddat portföljen av starka community-varumärken som välkända MMO-Champion och Hearthpwn.com. Under den inledande perioden med Magic Find har vi fokuserat på integrationen, synergier och lagt planer för hur koncernens produkter kan förbättras. Stort fokus har lagts på YouTube-nätverket Union For Gamers (UFG) som under juni hade strax under två miljarder videovisningar från innehåll som de “content-creators” som tillhör nätverket producerat. Under sommaren har vi genomfört en stor förändring i UFG genom att byta ut och implementera ett helt nytt back-endsystem som kommer att medföra att vi kan erbjuda våra creators fler intäktsmöjligheter, som exemplevis direkta partnersamarbeten och möjlighet att återfå intäkter som innehållstjuvar plagierar,  samt andra fördelar som gör UFG mer attraktivt inom YouTube-segmentet. När denna implementering är färdigställd och kvalitetssäkrad ser vi stora möjligheter till att expandera teamet som jobbar med video och nya intäkter, främst via direktförsäljning på YouTube-innehåll vilket är något vi inte erbjuder i dagsläget. Vi beräknar att vara igång med detta under sista kvartalet 2021 och att det ska bli ett starkt bidragande tillväxtområde under 2022 och framåt.

Nya satsningar på creators

Tillsammans med Magic Find har vi skapat det nya dotterbolaget Creator1 som lanserades i slutet av juni. Creator1 kommer att verka i symbios med de nya satsningarna på “content-creators”. Creator1 ska fungera som marknadsförare av “content-creators” och knyta direkta partnerskapsaffärer med relevanta varumärken i samarbete med M.O.B.A Services direktförsäljning. Creator1 har rekryterat creators som idag är aktiva inom UFG och har under sommaren redan genomfört en handfull mindre direkta affärer med utvalda creators. Även här ser vi stora möjligheter att på sikt att skapa en stor affär och vi kommer framöver att investera för att stärka organisationen.

 

Skalfördelar

I och med förvärv och stärkt position på marknaden har vi nu större möjligheter att använda vår storlek till att förbättra avtal och samarbeten på annonsmarknaden. Genom de förvärv vi gjort har vi fått avtal med olika annons-nätverk (ad-brokers) i samband med förvärvent. Vi har spenderat mycket tid på att utvärdera dessa och skapat en plan för hur vi kan optimera samarbeten och öka intäkterna. Vi har sett en stigande intjäning för varje annonsvisning under kvartalet men är medvetna om att det fortfarande finns betydligt mycket mer tillväxt att hämta. Genom vår nya storlek förhandlar vi nu med annonsnätverken om bättre villkor och ser ett stort intresse för oss som bolag och de varumärken och produkter vi har. Vi siktar på att förbättra våra avtal löpande under hösten för att skapa ytterligare tillväxt och lönsamhet.

Framtidsutsikter

M.O.B.A. Network har byggt en stark position organiskt och via förvärv och skapat marknadsledande communitys inom attraktiva spelgenrer. Vi har en tydlig, bevisat effektiv tillväxtstrategi och stark finansiell ställning. M.O.B.A. Network har också visat på sin förmåga att skapa stabila, nya intäktsströmmar med bibehållen god lönsamhet. Vårt mål kvarstår att fortsätta leverera hög, stabil tillväxt både organiskt och via förvärv med god lönsamhet.

Denna information är sådan som M.O.B.A Network AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-25 07:00 CET.

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.