M.O.B.A Networks erbjudande blev övertecknat – handel i aktien väntas inledas på Nasdaq First North Growth Market den 12 december 2019

M.O.B.A. Network AB (publ) (”MOBA Network” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva aktier i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet”). Sett till hela erbjudandet tecknades emissionen cirka 1,24 gånger. De inkomna anmälningarna summerar till drygt 31,7 MSEK, fördelat på ca 500 konton däribland Consensus Lighthouse Asset och TIN Fonder. Genom Erbjudandet tillförs Bolaget ca. 25,6 MSEK.

Anmälningsperioden för Erbjudandet avslutades den 21 november 2019. När nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier att öka med 145 000 st aktier till totalt 1 703 582 aktier och aktiekapitalet kommer att öka från 1 558 582 kronor till 1 703 582 kronor. Utspädningseffekten för befintliga aktieägare blir därmed cirka 8,5 procent.

VD Björn Mannerqvist kommenterar

“Efter genomförd emission är vi väl rustade för att förstärka vår position som en ledande aktör inom communities för e-sport och gaming, marknader med en stark underliggande tillväxt. Vår ambition är att fortsätta vår tillväxt genom förvärv av nya verksamheter, vidareutveckling av nya egenskaper på befintliga plattformar och communities, affärsutveckling av nya intäktsströmmar samt varumärkesbyggande och lansering av nya communities. Nyemissionen och den förestående listningen på First North stärker möjligheterna att fortsätta växa,” säger Björn Mannerqvist, VD MOBA Network.

Teckningsåtaganden

Innan teckningsperioden påbörjades hade MOBA Network erhållit teckningsåtaganden avseende nyemissionen från externa investerare motsvarande cirka 10 MSEK, vilket motsvarade cirka 39 procent av Erbjudandet. De som på förhand åtagit sig att teckna aktier var TIN Fonder. TIN Fonder erhåller ingen ersättning för sitt åtagande.

Tilldelning

Beslut om tilldelning av tecknade aktier kommer ske i enlighet med de principer som angavs i memorandumet. Besked om tilldelning av aktier lämnas genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan senast den dag som anges på avräkningsnotan. Meddelande utgår endast till de som erhållit tilldelning.

Preliminär tidsplan

  • Avräkningsnotor skickas ut den 26 november 2019
  • Likviddag är den 3 december 2019
  • Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är den 12 december 2019

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.