M.O.B.A Network AB:s (publ) har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för handel på Nasdaq First North Growth Market . Första handelsdag är beräknad till den 12 december 2019

Nasdaq Stockholm har lämnat ett villkorat godkännande gällande upptagande till handel i M.O.B.A Network AB aktier med kortnamn MOBA och ISIN SE0011751866. Handel beräknas inledas den 12 december 2019 under förutsättning att spridnings och free float-kraven för First North Growth Market uppnås. Nasdaqs beslut är även villkorat av att en översiktlig granskning av bokslutskommunikén är gjord och att ingenting inträffar i Bolaget som skulle kunna föranleda en annan bedömning av Nasdaq.

Senast två dagar före första dag för handel kommer en bolagsbeskrivning att publiceras på M.O.B.A Networks hemsida.

Moba genomför under perioden 8 – 21 nov en nyemission om 25,6 MSEK. Nyemissionen genomförs i syfte att bredda ägandet och därmed uppfylla Nasdaq First North Growth Markets krav på en ändamålsenlig handel. Motivet för ägarspridningen och noteringen av MOBA Networks aktie är att underlätta eventuella framtida strategiska företagsförvärv, varvid köpeskillingen kan betalas med såväl kontanta medel som nyemitterade aktier. Memorandum samt anmälningssedel hittas på Bolagets hemsida, wearemoba.com.

Dela det här med dina kontakter på

Fler nyheter

Kommuniké från årsstämma 2022-04-21

M.O.B.A. Network AB org. nr. 559144-3964,  höll idag den 21 april 2022 årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades på stämman. Samtliga

Nyttjande av teckningsoptioner (TO1)

M.O.B.A. Network meddelar att teckning av teckningsoptioner (serie TO1) som beslutades på ordinarie bolagsstämma i februari 2020 slutfördes 31 mars 2022. Totalt tecknades 29 700 optioner

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.