M.O.B.A. Network AB (publ) offentliggör avsikten att genomföra riktade nyemissioner av aktier om cirka 110 miljoner kronor som en del i finansieringen av förvärvet av Magic Find

De Riktade Nyemissionerna

Teckningskursen i de Riktade Nyemissionerna kommer att bestämmas genom Bookbuilding-förfarandet, vilket kommer att påbörjas omgående idag den 19 maj 2021 och avslutas innan dess att handeln på Nasdaq First North Growth Market inleds den 20 maj 2021. Bolaget kommer att offentliggöra utfallet i de Riktade Nyemissionerna i ett pressmeddelande när Bookbuilding-förfarandet har avslutats. Bookbuilding-förfarandet kan, om Bolagets styrelse så beslutar, komma att förkortas eller förlängas och kan när som helst avslutas.

Syftet med de Riktade Nyemissionerna och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital för att finansiera Förvärvet samt för att finansiera organisk tillväxt och möjliga framtida förvärv. För ytterligare information avseende Förvärvet, se separat pressmeddelande med rubrik "M.O.B.A. Network ingår avtal om att förvärva Magic Find – en ledande aktör inom streaming av gaming på YouTube och ägare av ett antal välkända gaming communitys” som offentliggjordes tidigare idag. Genom att teckningskursen i de Riktade Nyemissionerna fastställs genom Bookbuilding-förfarandet är det styrelsens bedömning att teckningskursens marknadsmässighet säkerställs.

De Riktade Nyemissionerna är, bland annat, föremål för beslut av styrelsen i M.O.B.A. Network om att emittera nya aktier, vilket dels sker inom gränsen för M.O.B.A. Networks befintliga bemyndigande att emittera aktier från årsstämman den 25 februari 2021, dels utanför bemyndigandet och villkorat av godkännande av extra bolagsstämma. Under förutsättning att styrelsen beslutar om de Riktade Nyemissionerna kommer således kallelse till en extra bolagsstämma publiceras och innehålla ett förslag om att godkänna styrelsens beslut rörande den del av de Riktade Nyemissionerna som inte beslutats av styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 februari 2021.  Kallelse till extra bolagsstämma förväntas bli publicerad i anslutning till offentliggörandet av resultatet av Bookbuilding-förfarandet. Aktieägare motsvarande 58.5 procent av antalet utestående aktier i Bolaget har åtagit sig att rösta för att godkänna styrelsens beslut rörande den del av de Riktade Nyemissionerna som inte beslutas av styrelsen med stöd av existerande bemyndigande från årsstämman den 25 februari 2021. Aktieägare motsvarande ytterligare 9.2 procent av antalet utestående aktier i Bolaget har meddelat sin intention att rösta för ett godkännande vilket medför att det totala antalet aktier som åtagit sig eller har för avsikt att rösta för de Riktade Nyemissionerna, uppgår till 67.7 procent. Genomförandet av Förvärvet är inte villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande.

Rådgivare

ABG Sundal Collier AB har utsetts till Sole Bookrunner och Advokatfirman Delphi har utsetts till legal rådgivare i samband med de Riktade Nyemissionerna.

ABG Sundal Collier och KPMG har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi och Westerlund Law har agerat legal rådgivare i samband med Förvärvet.

Denna information är sådan som M.O.B.A Network AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-19 17:32 CET.

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.