M.O.B.A. Network AB (publ) genomför riktade nyemissioner om cirka 110 miljoner kronor för att finansiera förvärvet av Magic Find

De Riktade Nyemissionerna

Styrelsen i M.O.B.A. Network konstaterar att intresset för deltagande i Bookbuilding-förfarandet var högt och att erbjudandet kraftigt övertecknades av nya och existerande institutionella samt professionella investerare kort efter offentliggörandet av Bookbuilding-förfarandet. Investerarna i de Riktade Nyemissionerna innefattande bland annat TIN Fonder och Alcur Fonder.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital för att finansiera förvärvet av Magic Find Inc. samt för att finansiera organisk tillväxt och möjliga framtida förvärv. Det ytterligare kapitalet bidrar till att Bolaget kan utnyttja möjligheterna till fortsatt lönsam tillväxt genom förvärv. Styrelsens bedömning är att teckningskursen i de Riktade Nyemissionerna är i linje med marknadsmässiga villkor då det har fastställts genom ett Bookbuilding-förfarande.

”Förvärvet av Magic Find är transformativt och ett viktigt led i vår strategi att växa genom förvärv och erbjuda fler attraktiva plattformar för användarna inom våra communitys. Förvärvet är i linje med vår strategi att bredda oss inom värdekedjan med ett starkt erbjudande inom streaming. Vi adderar också ett starkt team som vill utveckla sin affär till M.O.B.A.-familjen som tillför hög kompetens och lång erfarenhet från YouTube och Twitch”, säger Björn Mannerqvist, VD för M.O.B.A. Network. 

Den del av de Riktade Nyemissionerna som beslutas med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 februari 2021 uppgår till 170 358 aktier och den del som kräver godkännande i efterhand av extra bolagsstämman uppgår till 364 642 aktier. Förvärvet av Magic Find är inte villkorat av stämmans efterföljande godkännande.

Efter registreringen av de Riktade Nyemissionerna hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 2 238 582. De Riktade Nyemissionerna innebär en utspädning om cirka 23,9 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, baserat på det totala antalet aktier i M.O.B.A. Network efter de Riktade Nyemissionerna. Aktiekapitalet kommer att öka med 535 000 SEK från 1 703 582 SEK till 2 238 582 SEK.

De Riktade Nyemissionerna är avsedda att dels genomföras med stöd av det existerande bemyndigande erhållet den 25 februari 2021. Den del av de Riktade Nyemissionerna som överstiger det existerande bemyndigandet är föremål för godkännande i efterhand av den extra bolagsstämman.

Röstningsåtaganden och aktielån

Aktieägare motsvarande 53,2 procent av antalet utestående aktier i Bolaget, inklusive 170 358 nyemitterade aktier från den riktade emissionen som görs med stöd av bemyndigande, har åtagit sig att rösta för att godkänna styrelsens beslut rörande den del av de Riktade Nyemissionerna som inte beslutas av styrelsen med stöd av existerande bemyndigande från årsstämman den 25 februari 2021. Aktieägare motsvarande ytterligare 8,4 procent av antalet utestående aktier i Bolaget har meddelat sin intention att rösta för ett godkännande vilket medför att det totala antalet aktier som åtagit sig eller har för avsikt att rösta för de Riktade Nyemissionerna, uppgår till 61,5 procent.

Den del av de Riktade Nyemissionerna som genomförs med stöd av bemyndigandet av årsstämman den 25 februari 2021 kommer att tecknas av ABG Sundal Collier ABtill kvotvärde för att säkra leverans av aktier till investerare som har tecknat sig för aktier i den del av de Riktade Nyemissionerna som genomförs med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 februari 2021.

Två av Bolagets huvudägare, New Equity Venture International AB och AB Rugosa Invest, har ingått aktielåneavtal till ABG Sundal Collier ABi syfte att möjliggöra skyndsam leverans av aktier till investerarna i den del av de Riktade Nyemissionerna som beslutas under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande. ABG Sundal Collier AB kommer för de investerares som deltar i denna del av de Riktade Nyemissionerna räkning, med anledning av aktielånet, teckna de aktier som emitteras under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande samt säkerställa att de utlånade aktierna kommer att återlämnas omgående efter att de Riktade Nyemissionerna har registrerats vid Bolagsverket. Ingen ersättning utgår för aktielånet.

Extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras separat och innehåller styrelsens fullständiga förslag avseende den relevanta delen av de Riktade Nyemissionerna som kräver den extra bolagsstämmans godkännande.

Rådgivare

ABG Sundal Collier har agerat Sole Bookrunner och Advokatfirman Delphi har agerat legal rådgivare åt Bolaget i samband med de Riktade Nyemissionerna.

ABG Sundal Collier och KPMG har agerat finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi och Westerlund Law har agerat legal rådgivare i samband med förvärvet av Magic Find.

Denna information är sådan som M.O.B.A Network AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-05-20 00:12 CET.

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.