Korrigering – Kallelse till årsstämma i M.O.B.A. Network AB (publ)

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den  17 februari 2021 i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sig till bolaget senast den 17 februari 2020 skriftligen till M.O.B.A. Network AB, Box 5298, 10246 Stockholm eller via e-post till [email protected]. Anmälan ska innehålla namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden (högst ett) som ska delta. Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 17 februari 2020, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.
 

Information med anledning av Coronaviruset
För aktieägare som känner sig oroliga för smittspridning eller tillhör någon av riskgrupperna vill vi påminna om möjligheten att delta via ombud istället för att närvara personligen. Vi ber även aktieägare som misstänker smitta, har upplevt sjukdomssymptom under de senaste två veckorna eller har befunnit sig i ett riskområde att inte närvara personligen utan delta via ombud. Det gäller också den som har varit i nära kontakt med någon som är smittad med coronaviruset.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande och val av ordförande och protokollförare vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Framläggande och godkännande av dagordningen.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2020.

7. Beslut a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

10. Val av styrelseledamöter och revisor. 

11. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.

12. Stämmans avslutande.
 

Förslag till beslut
Resultatdisposition (punkt 7b) Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 och att resultatet behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

 

Val av styrelseledamöter, arvoden m.m. (punkterna 8-10) Styrelsen föreslås utgöras av fem styrelseledamöter. Några styrelsesuppleanter föreslås inte väljas. Henrik Henriksson (omval), Maria A. Grimaldi (omval), Jonas Bertilsson (omval), Manfred Gottschlich (omval) och Fredrik Burvall (omval) föreslås att väljas som styrelseledamöter. Fredrik Burvall föreslås väljas till styrelsens ordförande. Samtliga ledamöter föreslås erhålla ett prisbasbelopp i arvode för sitt uppdrag. Styrelseordföranden föreslås erhålla ytterligare ett prisbasbelopp. 
Det föreslås att Grant Thornton Sweden AB väljs som revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma som hålls 2022. Som huvudansvarig revisor har revisionsbolaget för avsikt att utse auktoriserade revisorn Carl Niring. Någon revisorssuppleant föreslås inte väljas. Revisorsarvode föreslås att utgå enligt godkänd räkning.

 

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier (punkt 11) Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2022 besluta om emission av aktier motsvarande högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för denna bolagsstämma. Nyemission av aktier ska kunna verkställas med företrädesrätt för samtliga aktieägare och/eller som en riktad nyemission till en eller fler strategiska investerare med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, samt mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning. I den utsträckning nyemissioner av aktier sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska de emissionerna ske på marknadsmässiga villkor. Övriga emissionsvillkor föreslås bestämmas av styrelsen.
Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att anpassa och förbättrabolagets kapitalstruktur och därigenom skapa ytterligare aktieägarvärde, samt tillvarata eventuella attraktivaförvärvsmöjligheter.

 

Särskilda majoritetskrav För giltigt beslut enligt punkten 11 (emissionsbemyndigande) ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.
 

Övrigt Årsredovisningar, revisionsberättelser och övriga handlingar kommer att framläggas på stämman samt hållas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets hemsida, https://ir.wearemoba.com, senast tre veckor innan stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så begär. Aktieägarna informeras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.
__________________________
Stockholm januari 2021 M.O.B.A. Network AB Styrelsen

 

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Webcast-presentation av bokslutskommuniké 2023 publicerad

En webcast-presentation av bokslutskommuniké 2023 samt en modererad intervju med VD Björn Mannerqvist finns nu tillgänglig på M.O.B.A. Networks hemsida – https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/presentations/

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.