Kommuniké från extra bolagsstämma i M.O.B.A. Network AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i M.O.B.A. Network AB (publ) (”M.O.B.A” eller ”Bolaget”), som hölls i dag måndag den 7 juni 2021 genom poströstning fattades följande beslut:

Beslut om att godkänna styrelsens beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

I enlighet med tidigare offentliggjord information beslutade styrelsen för Bolaget den 19 maj 2021 om nyemission, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, under förutsättning av extra bolagsstämmans efterföljande godkännande. Extra bolagsstämman har idag beslutat att godkänna styrelsens beslut om nyemission av högst 364 642 nya aktier.

Teckningskursen för aktierna i nyemissionen uppgår till 206 kronor per aktie. Genom nyemissionen tillförs M.O.B.A. 75 116 252 kronor. Tillsammans med nyemissionen av högst 170 358 aktier som styrelsen även beslutade om den 19 maj 2021, med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman 2021, tillförs Bolaget totalt cirka 110 MSEK före emissionskostnader. Genom båda emissionerna emitteras totalt 535 000 aktier. Teckningskursen i nyemissionerna har fastställts genom ett så kallat "accelererat bookbuilding"-förfarande lett av ABG Sundal Collier AB.

Syftet med besluten om nyemission av aktier och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital för att finansiera förvärvet av Magic Find Inc. samt för att finansiera organisk tillväxt och möjliga framtida förvärv. Det ytterligare kapitalet bidrar till att Bolaget kan utnyttja möjligheterna till fortsatt lönsam tillväxt genom förvärv. Styrelsens bedömning är att teckningskursen i nyemissionerna är i linje med marknadsmässiga villkor då det har fastställts genom ett bookbuilding-förfarande.

Utspädning med anledning av nyemissionerna

Efter registreringen av nyemissionerna hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Bolaget att uppgå till 2 238 582. Nyemissionerna innebär en utspädning om cirka 23,9 procent av antalet aktier och röster i Bolaget, baserat på det totala antalet aktier i M.O.B.A. efter nyemissionerna. Aktiekapitalet kommer att öka med 535 000 SEK från 1 703 582 SEK till 2 238 582 SEK.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till årsstämman 2022 besluta om nyemission av aktier motsvarande högst tio procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas för första gången. Nyemission av aktier ska kunna verkställas med företrädesrätt för samtliga aktieägare och/eller som en riktad nyemission till en eller flera strategiska investerare, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, samt mot kontant betalning, med bestämmelse om apport eller kvittning. I den utsträckning nyemissioner av aktier sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska de emissionerna ske på marknads­mässiga villkor. Övriga emissionsvillkor föreslås bestämmas av styrelsen. Om styrelsen finner det lämpligt för att möjliggöra leverans av aktier i samband med en emission enligt ovan kan detta dock göras till en teckningskurs motsvarande aktiernas kvotvärde.

Syftet med bemyndigandet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att anpassa och förbättra bolagets kapitalstruktur och därigenom skapa ytterligare aktieägarvärde, samt tillvarata eventuella attraktiva förvärvsmöjligheter.

För detaljerade villkor avseende ovanstående beslut på stämman samt emissionerna och transaktionen i sin helhet hänvisas till de fullständiga förslagen respektive pressmeddelanden som finns tillgängliga på Bolagets webbplats https://ir.wearemoba.com/.

Stämmoprotokoll med fullständiga beslut och sammanställning av poströster

I syfte att motverka spridning av coronaviruset (covid-19) genomfördes den extra bolagsstämman utan fysisk närvaro och aktieägarna hade möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning före stämman. Protokollet från den extra bolagsstämman, inklusive en sammanställning av inkomna poströster, kommer att finnas tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats, https://ir.wearemoba.com/.

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.