Kommuniké från årsstämma

Enligt kallelse publicerad i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida avhölls årsstämma i M.O.B.A. Network AB (Publ) org. nr. 559144-3964, den 28 februari 2020.

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades på stämman. Samtliga beslut fattades enhälligt.

– Stämman beslutade att godkänna resultat och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning samt dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
– Stämman beslutar att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
– Stämman beslutar att det skall finnas fem ordinarie styrelseledamöter och att det väljs ett auktoriserat revisionsbolag för bolaget.
– De ordinarie styrelseledamöterna skall arvoderas med 47 300 kronor (motsvarande ett prisbasbelopp för år 2020) och att ordföranden arvoderas med 94 600 kronor (motsvarande två prisbasbelopp för år 2020).
– Revisorns ersättning skall utgå mot godkänd räkning.
– Omval av styrelseledamöterna Henrik Henriksson, Maria A. Grimaldi, Jonas Bertilsson och Manfred Gottschlich. 
– Nyval av Fredrik Burvall som styrelseledamot. Fredrik Burvall valdes även till styrelsens ordförande. 

Presentation av Fredrik Burvall:
Född: 1972
Utbildning: MBA – Stockholms Universitet, Fil. Kand. Ekonomi – Örebro Universitet

Nuvarande uppdrag: Styrelseordförande Speqta, styrelseledamot Aspire Global, Gambling.com Group, Enteractive Ltd samt tNN AB.

Tidigare uppdrag: Styrelseordförande i Cherry Spelglädje AB. Styrelseledamot och verkställande direktör i Cherry Casino Syd AB, Playcherry PR & Media AB och Svenska Klubbspel AB. Verkställande direktör i Cherry AB (publ). Styrelsesuppleant i Bell Maritime Gaming AB. Styrelseledamot i Yggdrasil Polska, Yggdrasil Holding Ltd, Cherry Polska och Cherry Holding Ltd.

– Som revisionsbolag valdes Grant Thornton Sweden AB med huvudansvarig revisor Carl Niring. 

– Styrelsen bemyndigas att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt,.vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till årsstämman 2021 besluta om emission av aktier motsvarande högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för denna bolagsstämma. 

– Stämman beslutade att godkänna förslaget om nyemission av upp till 60 000 teckningsoptioner med åtföljande rätt till teckning av aktier till vissa ledande befattningshavare i bolaget.

– Vidare fattades beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt styrelsens förslag. 

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.