Kommuniké från årsstämma 2021-02-25

M.O.B.A. Network AB (Publ) org. nr. 559144-3964,  höll idag den 25 februari 2021 årsstämma.
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades på stämman. Samtliga beslut fattades enhälligt.

 

– Stämman beslutade att godkänna resultat och balansräkning och koncernresultat- och koncernbalansräkning samt resultatdisposition beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen.

– Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.

– Stämman beslutade att det ska finnas fem ordinarie styrelseledamöter och att det väljs ett auktoriserat revisionsbolag för bolaget.

– Omval av styrelseledamöterna Henrik Henriksson, Maria A. Grimaldi, Jonas Bertilsson och Manfred Gottschlich och av styrelseordförande Fredrik Burvall. 

– De ordinarie styrelseledamöterna ska arvoderas med 47 600 kronor (motsvarande ett prisbasbelopp för år 2021) och att ordföranden arvoderas med 95 200 kronor (motsvarande två prisbasbelopp för år 2021).

– Som revisionsbolag omvaldes Grant Thornton Sweden AB med huvudansvarig revisor Carl Niring. Revisorns ersättning ska utgå mot godkänd räkning.

– Styrelsen bemyndigades att med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till årsstämman 2022 besluta om emission av aktier motsvarande högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för denna bolagsstämma. 
 

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.