Kallelse till årsstämma i M.O.B.A. Network AB

Aktieägarna i M.O.B.A. Network AB, org.nr. 559144-3964, kallas härmed till årsstämma den 21 april 2022 kl. 10:00 i bolagets lokaler Kontoret Nybroviken, på adress Birger Jarlsgatan 2, 5tr, Stockholm.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den  11 april 2022 i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sig till bolaget senast den 11 april 2022 skriftligen till M.O.B.A. Network AB, Box 5298, 10246 Stockholm eller via e-post till [email protected]. Anmälan ska innehålla namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden (högst två) som ska delta. Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 11 april 2022, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande och val av ordförande och protokollförare vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Framläggande och godkännande av dagordningen.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2021.

7. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

10. Val av styrelseledamöter och revisor.

11. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att resultatet behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

Val av styrelseledamöter, arvoden m.m. (punkterna 8-10)

Styrelsen föreslås utgöras av fem styrelseledamöter. Några styrelsesuppleanter föreslås inte väljas. Henrik Henriksson (omval), Maria A. Grimaldi (omval), Jonas Bertilsson (omval), Manfred Gottschlich (omval) och Fredrik Burvall (omval) föreslås att väljas som styrelseledamöter. Fredrik Burvall föreslås väljas till styrelsens ordförande. Samtliga ledamöter föreslås erhålla 75 000 SEK i arvode för sitt uppdrag. Styrelseordföranden föreslås erhålla ytterligare 75 000 SEK.

Det föreslås att Grant Thornton Sweden AB väljs som revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma som hålls 2023. Som huvudansvarig revisor har revisionsbolaget för avsikt att utse auktoriserade revisorn Carl Niring. Någon revisorssuppleant föreslås inte väljas. Revisorsarvode föreslås att utgå enligt godkänd räkning.

Övrigt

Årsredovisningar, revisionsberättelser och övriga handlingar kommer att framläggas på stämman samt hållas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets hemsida, https://wearemoba.com, senast tre veckor innan stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så begär. Aktieägarna informeras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.