Kallelse till årsstämma i M.O.B.A. Network AB

Aktieägarna i M.O.B.A. Network AB, org.nr. 559144-3964, kallas härmed till årsstämma den 20 juni 2023 kl. 10:00 i bolagets lokaler Kontoret Nybroviken, på adress Birger Jarlsgatan 2, 5tr, Stockholm.

Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara upptagen i utskrift av aktieboken avseende förhållandena den 12 juni 2023 i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, dels anmäla sig till bolaget senast den 12 juni 2023 skriftligen till M.O.B.A. Network AB, Box 5298, 10246 Stockholm eller via e-post till [email protected]. Anmälan ska innehålla namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden (högst två) som ska delta. Ombud samt företrädare för juridiska personer ombeds att i god tid före bolagsstämman till bolaget inge fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast den 12 juni 2023, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande och val av ordförande och protokollförare vid stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Val av en eller två justeringsmän.

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

5. Framläggande och godkännande av dagordningen.

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2022.

7. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b) om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.

9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

10. Val av styrelseledamöter och revisor.

11. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, tecknings­optioner och/eller konvertibler

12. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Resultatdisposition (punkt 7b)

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att resultatet behandlas i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen.

Val av styrelseledamöter, arvoden m.m. (punkterna 8-10)

Styrelsen föreslås utgöras av fem styrelseledamöter. Några styrelsesuppleanter föreslås inte väljas. Henrik Henriksson (omval), Maria A. Grimaldi (omval), Jonas Bertilsson (omval), Manfred Gottschlich (omval) och Fredrik Burvall (omval) föreslås att väljas som styrelseledamöter. Fredrik Burvall föreslås väljas till styrelsens ordförande. Samtliga ledamöter föreslås erhålla 75 000 SEK i arvode för sitt uppdrag. Styrelseordföranden föreslås erhålla ytterligare 75 000 SEK. För arbete i revisionsutskott ska ersättning utgå med 25 000 kronor till ordföranden och 15 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Det föreslås att Grant Thornton Sweden AB väljs som revisor i bolaget för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma som hålls 2024. Som huvudansvarig revisor har revisionsbolaget för avsikt att utse auktoriserade revisorn Carl Niring. Någon revisorssuppleant föreslås inte väljas. Revisorsarvode föreslås att utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, tecknings­optioner och/eller konvertibler (punkt 11)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor.

Syftet med bemyndigandet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra anskaffning av kapital för expansion genom företagsförvärv eller förvärv av rörelsetillgångar, för Bolagets rörelse samt för anpassning av Bolagets kapital- och/eller ägarstruktur. I den mån emission sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen ske på marknadsmässiga villkor. Vidare ska bemyndigandet kunnat nyttjats för att emittera aktier till säljaren av Wargraphs S.A.S inom ramen för tilläggsköpeskillingar som kan komma att utgå med anledning av förvärvet. För ytterligare information avseende förvärvet hänvisas till pressmeddelandet den 5 maj 2023.

I avseende på emissioner som genomförs med stöd av detta bemyndigande för att emittera aktier till säljaren av Wargraphs S.A.S ska antalet aktier som ska kunna emitteras maximalt omfatta ett värde om 10 MEUR. För övriga emissioner som genomförs med stöd av detta bemyndigande ska vare sig aktiekapitalet eller antalet aktier som tillkommer, eller som kan tillkomma vid utnyttjande av emitterade teckningsoptioner och/eller konvertibler, kunna generera en utspädning överstigande 10 procent av aktiekapitalet och antalet aktier baserat på aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget vid den tidpunkt då bemyndigandet utnyttjas för första gången.

Såväl styrelsen som den verkställande direktören bemyndigas att vidta de mindre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga för registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Övrigt

Årsredovisningar, revisionsberättelser och övriga handlingar kommer att framläggas på stämman samt hållas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets hemsida, https://wearemoba.com, senast två veckor innan stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så begär. Aktieägarna informeras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Webcast-presentation av bokslutskommuniké 2023 publicerad

En webcast-presentation av bokslutskommuniké 2023 samt en modererad intervju med VD Björn Mannerqvist finns nu tillgänglig på M.O.B.A. Networks hemsida – https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/presentations/

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.