Intäkterna ökade 829% och EBITDA 232% under kvartalet – delårsrapport 4 2020/2021

Finansiella höjdpunkter – 1 juli 2021 – 30 september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 70,8 MSEK (7,6 MSEK), en tillväxt om 829% varav organisk tillväxt om ca.10% i lokal valuta.
 • Justerat EBITDA uppgick till 8,9 MSEK (2,7 MSEK), en ökning om 232% och justerat för valutaeffekter samt engångskostnader.*
 • EBITDA uppgick till 8,9 MSEK (2,7 MSEK).
 • EBIT uppgick till 8,2 MSEK (2,3 MSEK), en ökning om 253%.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 6,6 MSEK (2,1 MSEK) under kvartalet.
 • Resultat per aktie uppgick under kvartalet till 0,2 SEK. Normaliserat för split av aktier under kvartalet om 1/10 var resultat per aktie 2 SEK (0,9 SEK).

Finansiella höjdpunkter – 1 oktober 2020 – 30 september 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 120,1 MSEK (30,8 MSEK), en tillväxt om 290%.
 • Justerat EBITDA uppgick till 23,5 MSEK (15,1 MSEK), en ökning om 55,7% och justerat för valutaeffekter samt engångskostnader relaterade främst till förvärv.*
 • EBITDA uppgick till 20,7 MSEK (14,5 MSEK).
 • EBIT uppgick till 18 455 MSEK (12 908 MSEK), en ökning om 43%.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 14,7 MSEK (10,2 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick under perioden till 0,6 SEK. Normaliserat för split av aktier under perioden om 1/10 var resultat per aktie 6 SEK (4,7 SEK).

*justerat EBITDA utgörs av rörelseresultat före av- och nedskrivningar samt justerat för kostnader av engångskaraktär och valutaeffekter. 

Väsentliga händelser under perioden 1 juli – 30 september 2021

 • Bolaget höll extra bolagsstämma där beslut fattas om aktieuppdelning (split) och byte av räkenskapsår till att reflektera kalenderår. Aktieuppdelningen innebar att varje befintlig aktie delades upp i tio (10) nya aktier. Spliten medför att antalet aktier i Bolaget ökar från 2 238 582 aktier till 22 385 820 aktier. Avstämningsdag för spliten var fredag den 6 augusti 2021. 

Väsentliga händelser efter perioden juli – september 2021

 • Bolaget förvärvade hemsidan RestEra.com den 14 oktober 2021 – ett av världens största gamingforumen och communitynätverk, som har en stor tillväxtpotential. Med förvärvet breddar M.O.B.A. Network sin portfölj och utökar sin räckvidd globalt med cirka 60 miljoner sidvisningar per månad.

VD-kommentar

Intäkterna ökade 829% och EBITDA 230% under kvartalet 

M.O.B.A. Network levererar sitt starkaste kvartal någonsin med en intäktsökning om 829% och en EBITDA ökning med 230%. Intäktsökningen är drivet både av organisk tillväxt och strategiska förvärv. Vi fortsätter nu tillväxtresan och skapar lönsam tillväxt, både organiskt och genom framgångsrika förvärv.
 
Jag är stolt över att vi kan leverera vårt starkaste kvartal någonsin där fokus har legat på tillväxt och implementering av synergier.   M.O.B.A. Network är bara i inledningen av sin spännande tillväxtresa och jag ser många möjligheter till fortsatt utveckling. Under kommande kvartal kommer vi att investera i och utveckla vår organisation för att få en bra grund för fortsatt tillväxt och implementering av synergier inom koncernen. M.O.B.A. Network är idag ett globalt företag med medarbetare i de flesta av världens kontinenter och med en stark central organisation kommer vi att kunna ge ännu bättre stöd till våra affärsenheter och medarbetare världen över.
 
Under kvartalet har vi också haft fokus på att få ut synergier från våra förvärvade tillgångar. Det här arbetet fortsätter och vi ser flera möjligheter till synergier på intäktssidan både på kort och lång sikt. Vi fortsätter därmed skapa organisk tillväxt samtidigt som våra förvärvade tillgångar adderar tillväxt, positivt kassaflöde och lönsamhet.
 
Framgångsrik förvärvsstrategi
 
Vår förvärvsstrategi är bevisat framgångsrik och målet med förvärvsstrategin är att utveckla och stärka nätverkseffekten. Vi har genomfört såväl strategiska tilläggsförvärv som större förvärv och gemensamt för transaktionerna är att säljarna tycker om M.O.B.A. Network och har uppskattat vår professionalism och medarbetarna trivs bra i vår företagskultur och får möjliget att växa tillsammans med M.O.B.A. familjen. 

Förvärvet av Magic Find gav oss ett nytt affärsben inom content creation via YouTube-nätverket Union For Gamers. Genom Magic Find har vi också kunnat utöka erbjudandet genom att skapa direktförsäljningsbolaget Creator1. Creator1 förenklar arbetet och ökar intäkterna för anslutna content creators, bland annat genom att hantera externa företagsförfrågningar och organisera kampanjsamarbeten. Via Creator1 breddar vi också vårt erbjudande genom att kunna erbjuda access till andra plattformar än YouTube och kan nå plattformar såsom Twitch, Facebook och Twitter. Under de kommande kvartalen kommer vi att arbeta intensivt med integration och intäktssynergier samt utveckla de underliggande marginalerna för att ytterligare öka lönsamheten. Jag ser stora möjligheter till nya intäktsströmmar med högre marginal under kommande år från content-creation-plattformen. 
 
Vi fortsätter nu att leverera på vår strategi, på samma sätt som vi gjort sedan vi startade bolaget. Vårt mål är fortsatt att växa både genom förvärv och genom att utveckla våra befintliga tillgångar och skapa nätverkseffekter. Vi kan tydligt se att ju större nätverkseffekt vi åstadkommer, desto högre intäkter genererar vi. Varje gång vi adderar en plattform tar M.O.B.A. Network större plats och blir mer attraktiva för våra partners. Som en konsekvens av att varumärket M.O.B.A. Network vuxit sig starkare på den globala spelplanen är det allt fler externa aktörer som kontaktar oss med intressanta förvärvsobjekt och vi för kontinuerligt diskussioner med potentiella förvärvsobjekt. Som ett led i detta gjorde vi efter kvartalets slut ytterligare ett förvärv av ett av världens största gaming-forum, ResetEra, i vilket vi ser betydande tillväxtmöjligheter.

Vi fortsätter arbetet med att bygga ett av världens största nätverk inom gamingsektorn. Ju fler användare och besökare vårt nätverk får, desto större möjligheter får vi att bygga ett stort och lönsamt globalt bolag. Som ett led i tillväxtresan kommer vi att lansera nya communities inom gamingnischer vi tidigare inte varit aktiva i och vi ser en stor potential i att skapa synergier mellan dessa nya communities och våra befintliga.
 
Det är med glädje jag ser tillbaka på de senaste tolv månaderna och kan konstatera att M.O.B.A. Network fortsätter att leverera på sin strategi och skapa lönsam tillväxt, både organiskt och genom framgångsrika förvärv. Jag vill tacka alla medarbetare – både nya och de som varit med oss ett tag – för fantastiska insatser under året när vi tillsammans tagit M.O.B.A. Network in i en ny fas.

Finansiell kalender
Bokslutskommuniké – 2022-02-17 
Årsredovisning – 2022-03-30    
Delårsrapport 1  – 2022-05-18
Delårsrapport 2  – 2022-08-24
Delårsrapport 3 – 2022-11-16

Denna information är sådan som M.O.B.A Network AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-11-17 07:30 CET.

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Webcast-presentation av bokslutskommuniké 2023 publicerad

En webcast-presentation av bokslutskommuniké 2023 samt en modererad intervju med VD Björn Mannerqvist finns nu tillgänglig på M.O.B.A. Networks hemsida – https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/presentations/

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.