Halvårsrapport

Rapport bifogad.

VD HAR ORDET:

Trots att perioden januari-mars, M.O.B.A Network’s kvartal 2, traditionsenligt är årets svagaste period för annonsintäkter är jag nöjd att kunna presentera ännu ett starkt och lönsamt kvartal. Nettoomsättningen för kvartalet visar en ökning på ca. 42% jämfört med samma kvartal 2018 samt en ökning om ca. 34% på halvårsbasis. Samtidigt uppgick det underliggande kassaflödet i verksamheten till ca. 1,2 MSEK för kvartalet och ca. 3,7 MSEK för halvårsperioden. Det justerade EBITDA-resultatet landar på ca. 2,2 MSEK för kvartalet och ca. 6,0 MSEK för halvårsperioden.

Den viktigaste händelsen under kvartalet är att Bolaget genom emission säkrade drygt 30 MSEK vilket stärker Bolagets balansräkning och kassa vilket ger möjlighet att göra strategiska investeringar i verksamheten för att främja ytterligare tillväxt och nya projekt. I samband med emissionen senarelades den planerade noteringen av Bolagets aktier, nytt datum är fortfarande inte bestämt men Bolaget arbetar vidare med de förberedelser som en notering kräver.

De kommande kvartalen kommer fokus ligga på att fortsätta engagera våra medlemmar och besökare genom att kontinuerligt förbättra användarupplevelsen, att öka våra communities synlighet i fler kanaler och fokusera på rörligt material, både i form av samarbeten med inflytelserika ambassadörer och eget material, samt att fortsätta med det ständigt pågående affärsutvecklingsarbetet för att optimera intäktsströmmarna.

Det ger stor inspiration att få vara en del i gaming- e-sportindustrin där våra communities levererar stort värde och glädje till våra medlemmar. Den starka tillväxten i sektorn gör också att möjligheterna för oss att utvecklas som Bolag ständigt ökar, vår grund med lönsamhet och positiva kassaflöden ger oss bra förutsättningar att ta vara på möjligheterna.

HÄNDELSER UNDER PERIODEN:

  • Bolaget meddelar den 1 februari 2019 att man lämnat in en noteringsansökan till MTF-plattform på den svenska marknaden med målsättning att noteras i mars 2019 samt att man i noteringsprocessen ämnar att genomföra en kapitalanskaffning samt ägarspridande.

  • Bolaget meddelar den 4 mars 2019 att man genomfört en riktad emission om ca. 30,6MSEK med motivet att stärka bolagets kapitalstruktur samt möjliggöra expansion av verksamheten. Bolaget meddelar samtidigt att man pga. Den genomförda emissionen väljer att senarelägga noteringsplanen, nytt datum ej fastställt.

HÄNDELSER EFTER PERIODEN

  • Bolaget håller den 8 april 2019 extra bolagsstämma där Styrelsens förslag enhälligt fattades. Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av: Jonas Bertilsson, Maria Andersson Grimaldi, Henrik Henriksson, Manfred Gottschlich och Fredrik Petersson.

Henrik Henriksson ska vara styrelsen ordförande.  

Syftet med förändringen är att skapa separation mellan ledning och styrelse.

Thomas Jansson entledigades från styrelsen.

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.