Fortsatt tillväxt och stabil vinst under Q3 i M.O.B.A Network, trots rådande omvärldsförhållanden

FINANSIELLT – 1 JULI 2022 – 30 SEP 2022

Nettoomsättningen uppgick till 71,3 MSEK (70,8 MSEK), en tillväxt om 1%.

EBITDA uppgick till 7,2 MSEK (8,9 MSEK), en minskning om 18%.

EBIT uppgick till 5,8 MSEK (8,2 MSEK), en minskning om 29%.

Resultat före skatt uppgick till 5,5 MSEK (8,3 MSEK) en minskning om 34%.

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 4,4 MSEK (6,6 MSEK).

Resultat per aktie uppgick under kvartalet till 0,2 SEK, normaliserat för split av aktier som skedde förra räkenskapsåret om 1/10 var resultat per aktie 2 SEK (2 SEK).

FINANSIELLT – 1 JAN 2022 – 30 SEP 2022

Nettoomsättningen uppgick till 209,5 MSEK (109,7 MSEK), en tillväxt om 91%.

EBITDA uppgick till 24,5 MSEK (20,7 MSEK), en ökning om 55%.

EBIT uppgick till 21 MSEK (14,1 MSEK), en ökning om 49%.

Resultat före skatt uppgick till 19,3 MSEK (14,2 MSEK) en ökning om 37%.

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 23,5 MSEK (12,6 MSEK).

Resultat per aktie uppgick under perioden till 0,7 SEK, normaliserat för split av aktier som skedde förra räkenskapsåret om 1/10 var resultat per aktie 7 SEK (4 SEK).

VD-kommentar

Fortsatt tillväxt och stabil vinst under Q3 i M.O.B.A Network, trots rådande omvärldsförhållanden

M.O.B.A. Network omsatte 71,3 MSEK (+1%) med en EBITDA om 7,2 MSEK under årets tredje kvartal under utmanande marknadsförhållanden och med ett tufft jämförelsekvartal. Samtidigt är det positivt att vi verkar inom gaming, en bransch som är attraktiv för annonsörer och som växer samt att vi fortsätter leverera tillväxt, vinst och positivt kassaflöde från den löpande verksamheten.

Under det tredje kvartalet blev de rådande makroekonomiska förhållandena kännbara även för M.O.B.A. Network vilket påverkat oss genom ökade kostnader. Vi gick också in i kvartal tre med en mycket tillfredsställande orderbok men fick under sommaren avbokningar i ett av våra segment till ett värde av en miljon svenska kronor på marginalen vilket drog ner vår vinst i kvartalet. Inom samma segment är vi fullbokade i Q4 och har agerat för att mitigera sena avbokningar i framtiden.

Trots denna händelse är det glädjande att vi fortsätter leverera vinst, positivt kassaflöde och vinst per aktie. Det ger oss kraft att fortsätta våra interna satsningar och vår förvärvsstrategi i syfte att leverera högklassigt innehåll till fans över hela världen. Vi upplever ingen direkt oro i branschen givet den globala ekonomin och vi kan fortsätta vår långsiktiga strategi vilken vi bedömer är hållbar även i mindre gynnsamma tider.

Lyckad satsning på Mobafire LoL Fantasy

Vi genomförde en efterlängtad satsning på Mobafire LoL Fantasy världens största League of Legends-turnering – Worlds, vilken vi ser som en mycket lyckad satsning och har för avsikt att fortsätta samarbetet med E-go App under nästa år. Vi har nu bra innehåll och data för införsäljningen gentemot sponsorer och annonsörer som i vår första turnering var mer försiktiga med sina satsningar.

Stärkt organisation

Vi har under kvartalet fortsatt att investera i organisationen som tidigare kommunicerats och har under perioden rekryterat en Partner Manager till content creator-nätverket UFG och förra kvartalet förstärkte vi organisationen med en Head of Content/SEO Manager som arbetar centralt över alla våra varumärken i syfte att stärka vår SEO position ytterligare. Detta är ett långsiktigt arbete som vi bedömer kommer generera resultat längre fram. Vi kommer fortsatt löpande stärka organisationen i delar där vi ser potential att växa ytterligare och som på sikt kan öka vårt resultat. 

Nytt förvärv stärker vår produktportfölj

Under kvartalet förvärvade bolaget LoLwiz. LoLwiz är en applikation som integrerar sig med spelet League of Legends och ger spelaren tips i realtid under spelets gång. LoLwiz distribueras via den största plattformen för in-game applikationer, Overwolf. Affärsmodellen avser annonser i applikationen. Med över två miljoner nedladd-ningar och under tillväxt, är LoLwiz en av de största applikationerna för League of Legends på Overwolf. Avsikten är att integrera mer League of Legends-data och funktioner för communityn i appen. LoLwiz är ett perfekt komplement i produktportföljen då vi vill vara närvarande med våra tjänster och produkter på de plattformar där vår publik finns.

Samarbeten och partnerskap

Det operationella fokuset ligger på att växa vår publik, att optimera vår försäljning och att skapa starka förutsättningar för större andel direktförsäljning genom samarbeten och partnerskap. Vi har därför under en tid fört dialoger angående intressanta samarbeten. Under vårt fjärde kvartal avser vi att lansera en ny plattform via ett samar-bete för “content creators” som tar tillvara på streamers som finns på andra plattformar än Youtube, som exempelvis Twitch. Vi är också i nära dialog med ett antal partners som kan stärka vår direktförsäljning till våra “content creators” och vi kommer lansera detta under fjärde kvartalet. Då vi under kvartal tre hade ett fåtal sena av-bokningar på annonsering till följd av marknadsläget, där vi initialt var fullbokade, så har vi säkrat upp ett avtal med en extern part som köper sena avbokningar vilket balanserar försäljningen framgent.

Framåtblick

Att i en skakig marknad vara lönsamma och ha en stark kassa på 45 MSEK gör att vi kan fokusera på det vi är bäst på, utveckla de bästa community-mötesplatserna för gamers över hela världen samt satsa på att ytterligare förstärka vår organisation och agera på intressanta förvärv som uppfyller våra förvärvskriterier. Hela det globala teamet är motiverade och jobbar hårt tillsammans för att leverera de bästa upplevelserna för gamers världen över. Jag och teamet ser fram emot de kommande kvartalen och åren med tillförsikt!

Väsentliga händelser under perioden 1 juli – 30 september 2022 i korthet

  • Bolaget lanserade MOBAFire LOL Worlds Fantasy Tournament med historisk prispott. Det var bolagets första aktivering inom fantasy esport-turneringar för MOBAFires community-medlemmar. Den första turneringen ägde rum kopplat till LoL World Championship med start den 29 september. MOBAFire Fantasy är en global virtuell "Coach-tävling”, där deltagarna tävlar om att skapa den bästa laguppställ-ningen baserat på matchdata från en stor esport-turnering som utspelar sig på riktigt.
  • Bolaget förvärvade LoLwiz, en av de största in-game applikationerna för League of Legends. Förvärvet stärker M.O.B.A’s position och erbjudande för League of Legends-spelare och öppnar upp ett nytt affärsområde för in-game ads inom gruppen. LoLwiz är en applikation som sömlöst integrerar sig med spelet League of Legends och ger spelaren tips i realtid under spelets gång. LoLwiz distribueras via den största plattformen för in-game applikationer, Overwolf. LoLwiz monetiseras via in-game ads i applikationen. Med över 2 miljoner nedladdningar hittills är LoLwiz en av de största applikationerna för League of Le-gends på Overwolf.

Väsentliga händelser efter perioden 1 juli – 30 september 2022

  • Bolaget har skickat in en ansökan om att noteras på OTCQX i USA. Bolaget räknar med att erhålla ett godkännande under det första kvartalet 2023. OTCQX är en handelsplattform i USA som drivs av OTC Markets Group för värdepapper som inte är noterade på en nationell börs. Syftet med en notering på OTCQX är att tillgodose ett allt större intresse från amerikanska investerare samt att öka tillgänglighet till den amerikanska kapitalmarknaden. Vid ett eventuellt godkännande kommer M.O.B.A.s aktier att vara handlade med en amerikansk ticker-symbol och ett aktiepris i USD.

Denna information är sådan som M.O.B.A Network AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-11-16 07:30 CET.

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Webcast-presentation av bokslutskommuniké 2023 publicerad

En webcast-presentation av bokslutskommuniké 2023 samt en modererad intervju med VD Björn Mannerqvist finns nu tillgänglig på M.O.B.A. Networks hemsida – https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/presentations/

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.