Fortsatt stabil vinst och starkt kassaflöde trots utmanande annonsmarknad

Finansiellt – 1 okt 2022 – 31 dec 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 80,3 MSEK (89,6 MSEK), en minskning om 10,4%.
 • EBITDA uppgick till 7,6 MSEK (11,6 MSEK), en minskning om 34%.
 • Rörelseresultat uppgick till 6,3 MSEK (10,6 MSEK), en minskning om 40%.
 • Resultat före skatt uppgick till 6,8 MSEK (9,3 MSEK) en minskning om 27%.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 4,3 MSEK (11,6 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick under kvartalet till 0,2 SEK (0,3 SEK)

Finansiellt – 1 Jan 2022 – 31 dec 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 289,8 MSEK (199,3 MSEK), en tillväxt om 45%.
 • EBITDA uppgick till 32,1 MSEK (27,4 MSEK), en ökning om 17%.
 • Rörelseresultat uppgick till 27,3 MSEK (24,7 MSEK), en ökning om 11%.
 • Resultat före skatt uppgick till 26,2 MSEK (23,5 MSEK) en ökning om 11%.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 27,8 MSEK (24,2 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick under perioden till 1,0 SEK (0,8 SEK)

VD-kommentar

Fortsatt stabil vinst och starkt kassaflöde trots utmanande annonsmarknad

M.O.B.A. Network omsatte 80,3 MSEK (-10%) med en EBITDA om 7,6 MSEK under årets fjärde kvartal. Vi konstaterar att det osäkra marknadsläget gjorde att den uppgång för digital annonsering som vi brukar se under årets sista kvartal uteblev samt att annonsmarknaden var väldigt stark fjärde kvartalet 2021. Samtidigt vet vi att gaming-branschen har en stark attraktionskraft och vi förväntar oss en återhämtning av marknaden över tid. Efter kvartalet har M.O.B.A. Networks aktie upptagits för handel på OTCQX och finns nu tillgänglig för investerare i Nordamerika.

Den globala konjunkturen påverkade digitala annonsmarknaden negativt under fjärde kvartalet och inflation och ränteläget har påverkat kostnader och marginaler negativt. Vi följer vår långsiktiga strategi och har fortsatt investera i verksamheten enligt plan, vilket kortsiktigt påverkar kostnadsbasen men stärker vår tillväxt framöver.

Trots stark motvind på marknaden fortsätter vi att leverera vinst, positivt kassaflöde och vinst per aktie. Det visar att vårt långsiktiga fokus på att vara lönsamma med en god kostnadskontroll lönar sig.

Vår strategi är utvecklad för att varje affärsområde, oavsett marknadsläge, ska ha förutsättning att växa starkt när marknaden vänder uppåt. Vi kan konstatera att gaming-branschen har en fortsatt stark attraktionskraft. Vidare har erfarenheter från tidigare nedgångar, som till exempel under Covid, visat att när återhämtningen sker så gör den det snabbt och kraftfullt.

Vår strategi går ut på att ständigt bredda vårt erbjudande till content creators, för att skapa möjlighet till utökad annonsförsäljning och ökad publik.

Vi har idag en stark position på YouTube genom nätverket Union For Gamers (UFG) där vi ser att det finns tillväxtmöjligheter och möjligheter att få tillgång till utökad publik via plattformar som Tiktok och Twitch. Tillväxtpotentialen på dessa plattformar är stora och vi gör framsteg genom att skapa fler partnerskap och bygga fler relationer med content-creators. Denna strategi kommer ligga fast för en lång tid framöver.

Vi arbetar också långsiktigt med att attrahera mer publik till våra webbaserade varumärken. Ett exempel är vårt välkända varumärke MobaFire.com. Sedan de höga nivåerna under Covid där vi slog flera rekord i tillströmning av publik har vi inte sett någon ökande trend, vilket gör att vi investerar i en utökad innehållsplan och starkare samarbeten med utvalda profiler. Flera av våra övriga varumärken, exempelvis ResetEra och MMORPG, levererar stadigt bra siffror men vi anser i det stora hela att alla våra varumärken har tillväxtpotential vilket är något vi försöker uppnå varje dag.

Under första kvartalet och framåt kommer vi lansera intressanta samarbeten som kommer vara positiva för vår långsiktiga tillväxt, både för våra webbaserade varumärken samt content-creatoraffären.

Intressant M&A-marknad

I linje med vår strategi fortsätter vi titta på intressanta potentiella förvärv som uppfyller våra förvärvskriterier. En positiv effekt av marknadsläget är att vi ser fler intressanta case med attraktiva värderingar på M&A-marknaden. Vi märker också en minskad konkurrens runt potentiella förvärv, då andra tidigare aktiva aktörer inom marknaden som fokuserat mer på tillväxt än lönsamhet, har svårt att delta i förvärvsdialoger.

Handel på OTCQX – OTC Markets Group

Vi har sett ett ökat intresse för M.O.B.A Network hos investerare i Nordamerika och därför ansökte vi om att tas upp för handel på OTCQX, en handelsplattform för värdepapper som inte är noterade på en nationell börs. Bolaget finns från den 25 januari 2023 tillgängligt för investerare i Nordamerika vilket underlättar för internationella investerare och institutioner att ha en exponering mot M.O.B.A Network. Handel på OTCQX öppnar också upp möjligheter att närvara på kapitalmarknaden i Nordamerika samt ger större möjligheter att förvärva bolag med en aktiekomponent.

Framåtblick

Jag är nöjd med att vi under rådande marknadsläge fortsätter att visa lönsamhet, positivt kassaflöde och har en stark balansräkning med en kassa om 48 MSEK.

M.O.B.A. kommer fortsätta agera enligt vår långsiktiga strategi och investera i verksamheten och utvärdera intressanta förvärv som uppfyller våra förvärvskriterier. Hela vårt globala team är motiverade och jobbar fokuserat tillsammans för att leverera de bästa upplevelserna för gamers världen över och jag och teamet ser fram emot de kommande åren med tillförsikt!

Väsentliga händelser under perioden

Nedan presenteras väsentliga händelser under perioden 1 oktober – 31 december 2022 i korthet

 • Bolaget skickade in en ansökan om att upptas för aktiehandel OTCQX i USA. OTCQX är en handelsplattform i USA som drivs av OTC Markets Group för värdepapper som inte är tillgängliga på en nationell börs. Syftet med att upptas för handel på OTCQX är att tillgodose ett allt större intresse från amerikanska investerare samt att öka tillgänglighet till den amerikanska kapitalmarknaden. Vid ett eventuellt godkännande kommer M.O.B.A.s aktier att vara handlade med en amerikansk ticker-symbol och ett aktiepris i USD.

Väsentliga händelser efter perioden 1 oktober – 31 December 2022

 • Bolaget har godkänts att uppta aktiehandel på handelsplattformen OTCQX i USA, handeln i aktien på OTCQX startar den 25 januari 2023. Bolagets aktier kommer på OTCQX handlas under tickern “MOBNF”. Amerikanska investerare kan nu hitta aktuell finansiell information och realtidsinformation för aktiehandel i M.O.B.A.-aktien på www.otcmarkets.com.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för perioden januari 2022 – december 2022. Styrelsen avser fortsätta tillämpa en tillväxtorienterad strategi, inkluderande såväl organisk tillväxt samt en offensiv förvärvsstrategi.

Denna information är sådan som M.O.B.A Network AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-02-15 07:30 CET.

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Webcast presentation of Interim Report 2 published

A webcast presentation of interim report two, as well as a moderated interview with CEO Björn Mannerqvist, is now available on M.O.B.A. Networks' website – https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/presentations/

Webcast-presentation av delårsrapport 2 publicerad

En webcast-presentation av delårsrapport två samt en modererad intervju med VD Björn Mannerqvist finns nu tillgänglig på M.O.B.A. Networks hemsida – https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/presentations/

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.