Delårsrapport 3

Perioden april – juni 2020

Nettoomsättningen ökade 27% och uppgick till 7,5 MSEK (5,9 MSEK)

EBITDA ökade med 39% och uppgick till 3,6 MSEK (2,6 MSEK)

EBIT ökade med 29% och uppgick till 3,1 MSEK (2,4 MSEK)

Periodens resultat ökade med 23% och uppgick till 1,9 MSEK (1,6 MSEK)

Resultat per aktie ökade till 1,1 SEK (1,0 SEK)

VD-Kommentar
 
I ett kvartal präglat av covid-19 pandemin har vi framgångsrikt parerat en svagare annonsmarknad och fortsatt att öka trafiken till våra communities. Vi har fortsatt vår tillväxtresa och nettoomsättningen ökade med 27% till 7,5 MSEK (5,9). Samtidigt steg EBITDA med 39% till 3,6 MSEK (2,6) och lönsamheten förbättrades med en EBITDA-marginal på 48% (44).

Det gångna kvartalet har varit en speciell period som i hög utsträckning präglats av effekterna av pandemin. Annonsörerna har generellt sett varit mer försiktiga och mindre rörliga vilket lett till att annonspriserna pressats ner globalt. I flera fall har annonsörerna också valt att skjuta upp sina tidigare inbokade kampanjer. Under juli och augusti har vi sett att den negativa trenden vänt på annonsmarknaden och noterar en viss återhämtning. Vår bedömning är att annonsmarknaden fortfarande befinner sig 15–20% under normala nivåer.

Framgångsrik omställning av annonsförsäljningen
Redan i mars såg vi att den programmatiska annonsförsäljningen mattades av till följd av pandemin och vi började ställa om affärsområdet M.O.B.A. Annonsförsäljning till en större andel direktförsäljning. Det är tillfredsställande att se att vi snabbt lyckades med omställningen genom att öka intäkterna från direktförsäljning med 69% jämfört med föregående period 2019. Samtidigt har vi haft förmågan att förändra även den programmatiska försäljningen och vi har ökat attraktiviteten i vårt erbjudande vilket annonsörerna uppskattat och vi ser en positiv effekt av detta arbeta under slutet av kvartalet och in i nuvarande period.

Under kvartalet har intäkterna påverkats negativt av att den svenska kronan stärkts mot den amerikanska och kanadensiska dollarn vilket gett en negativ påverkan om cirka 0,5 MSEK på nettoomsättningen.

Stark tillväxt av antalet besökare + 50%
Vi har haft en fortsatt mycket stark tillväxt i antalet besökare i våra communities. Under kvartalet hade vi cirka 130 miljoner besök i våra communities vilket är en ökning med 50% från motsvarande period föregående år och en ökning med 25% från föregående kvartal. Ökningen i antalet besökare är positivt påverkad av pandemin men drivs också av vår förmåga att attrahera gamers samt av en underliggande stark marknadstillväxt när allt fler upptäcker fascinationen och spänningen med dataspel.

Vår attraktionskraft hos gamers beror på att vi har attraktiva varumärken och att vi dagligen jobbar med trafiken till våra communities. Konkret handlar det om att vi får återkoppling från våra besökare som vi snabbt anpassar oss till. Under kvartalet har vi också haft fokus på att utveckla och förbättra innehållet i några av våra communities vilket bidragit till den starka besökstillväxten. Vi bedömer att vi över tid kommer att kunna kapitalisera på ökningen och att besökstillväxten leder till en ökad attraktionskraft hos annonsörer.

Ser fortsatt betydande intäktstillväxt
I förra kvartalet etablerade vi två affärsområden för att tydligare spegla våra olika tillväxtbenen: M.O.B.A. Annonsförsäljning och M.O.B.A. Services. M.O.B.A. Annonsförsäljning utgörs av vår existerande verksamhet där vi ser att det finns en fortsatt stor outnyttjad potential och uppsida i den befintliga verksamheten. Vi fortsätter att öka besökstrafiken genom såväl underhåll som vidareutveckling av befintliga communities samt fortsatt arbete med att erbjuda annonsörer värde genom hög synlighet. Vårt mål står fast att lansera 1–2 nya communities per år kring nya spel. Vår förmåga att snabbt ställa om oss under pandemin är ett bevis för att vi kan fortsätta att öka intäkterna betydande under de närmaste åren inom M.O.B.A. Annonsförsäljning.

M.O.B.A. Services har som mål att skapa nya intäktsströmmar och djupgående partnerskap med relevanta varumärken under ledning av nyrekryterade Peter Lindberg med erfarenhet från bland annat MTG. Några mindre partnerskap har ingåtts under perioden och vi har en gedigen lista med potentiella större partners som vi har pågående dialoger med. Vi ser positivt på utvecklingen inom M.O.B.A. Services under resten av året.

Aktiv förvärvsstrategi

Tillväxt genom förvärv är en del av vår strategi för värdeskapande. Vi har en stark finansiell ställning med en kassa på 31 MSEK och goda kassaflöden vilket gör att vi aktivt letar efter förvärvsobjekt. Under perioden prioriterade vi strategiskt att säkerställa vår egen affär och tillväxt i och med pandemin, också för att vi lär oss av nya förutsättningar och kan implementera dessa lärdomar på eventuella kommande förvärv vid behov. Jag är idag mycket nöjd över detta ställningstagande och bedömer att vi kommit starkare ur denna period i och med detta.

Vi har nu återupptagit tidigare dialoger och för idag fler diskussioner med tänkbara kandidater än tidigare. Vi vill emellertid inte gå få fort fram utan vinnlägger oss om noggrann analys och utvärdering. Våra viktigaste parametrar vid utvärderingen är synergier, tillväxt och hur entreprenörerna bakom bolagen passar in i M.O.B.A.-familjen. 

Det gångna kvartalet och pandemin har inneburit nya utmaningar för oss. Jag vill tacka alla medarbetare som gjort det möjligt för M.O.B.A. Network att snabbt anpassa sig till den nya situationen och som fortsatt att upprätthålla en hög kvalitet med fokus på affären.

Framtidsutsikter

Allt sedan starten 2009 har M.O.B.A. Network vuxit med en robust, hög lönsamhet. De senaste sju åren har omsättningen vuxit med i snitt 19,7% per år samtidigt som EBITDA stigit med i snitt 29,3% per år. Det är resultatet av en framgångsrik affärsmodell, skalbar plattform och en effektiv, kompetent organisation. Vår modell för organisk tillväxt är bevisat effektiv samtidigt som vi har identifierat nya intäktsströmmar. Det, tillsammans med en väl genomtänkt förvärvsstrategi, ger M.O.B.A. Network en stark position för fortsatt stabil tillväxt med hög lönsamhet

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Webcast-presentation av bokslutskommuniké 2023 publicerad

En webcast-presentation av bokslutskommuniké 2023 samt en modererad intervju med VD Björn Mannerqvist finns nu tillgänglig på M.O.B.A. Networks hemsida – https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/presentations/

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.