Delårsrapport 2, 1 Januari – 30 Juni 2023 – Nya värdeskapande partneravtal och lyckad integration av Wargraphs S.A.S.

Justerad Ebitda Ökade Med 160 Procent Jämfört Med Kvartal 1 2023

Sammanfattning kvartal 2 – 1 APRIL 2023 – 30 JUNI 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 63,7 MSEK (70,8 MSEK).
 • I kvartalet hade bolaget kostnader direkt kopplat till förvärvet av Wargraphs motsvarande 5,4 MSEK.
 • Justerad EBITDA uppgick till 7 MSEK (8,9 MSEK). *
 • EBITDA uppgick till 1,6 MSEK (8,9 MSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till 0,1 MSEK (7,7 MSEK).
 • Resultat före skatt uppgick till -4,5 MSEK (7 MSEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 0,1 MSEK (11 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick under kvartalet till -0,2 SEK (0,3 SEK)

Sammanfattning halvår – 1 JANUARI 2023 – 30 JUNI 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 119,3 MSEK (138,2 MSEK)
 • I perioden hade bolaget kostnader direkt kopplat till förvärvet av Wargraphs motsvarande 5,4 MSEK.
 • Justerad EBITDA uppgick till 9,7 MSEK (17,3 MSEK). *
 • EBITDA uppgick till 4,3 MSEK (17,3 MSEK).
 • Rörelseresultat uppgick till 1,3 MSEK (15,2 MSEK).
 • Resultat före skatt uppgick till -4 MSEK (13,9 MSEK).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 2,7 MSEK (19,1 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick under perioden till -0,2 SEK (0,6 SEK)

* Justerad EBITDA utgörs av rörelseresultat före av- och nedskrivningar samt justerat för kostnader av engångskaraktär.

VD-Kommentar

Nya värdeskapande partneravtal och lyckad integration av Wargraphs S.A.S. 

Justerad EBITDA ökade med 160 procent jämfört med kvartal 1 2023.

I och med förvärvet av Wargraphs S.A.S., som konsoliderades från 1 juni, har vi fått in en ledande speltjänsteleverantör och utvecklare av spelapplikationer som differentierar vårt produktutbud och driver intäkter och lönsamhet från dag ett. Intäkterna är främst hänförliga till annonsförsäljning via den världsledande spelapplikationen Porofessor, med ungefär 800 000 dagliga användare, och hemsidor. Integrationen har gått planenligt och den förstärkta verksamheten visar förbättrade operationella KPIer i linje med vår förväntan även om annonsmarknaden för tillfället är utmanande.

Grundaren av Wargraphs är nu en del av M.O.B.A.-teamet och har tillfört många idéer för nya produkter och förbättring av existerande produktportfölj, varav flera redan har realiserats. Som ytterligare exempel på operationella synergier vill jag särskilt lyfta fram att det inom dotterbolaget CriticalClick ihop med grundaren pågår ett aktivt utvecklingsarbete med appen Porofessor som kommer att leda till nya omfattande och globala produktlanseringar framöver. 

Utmanande jämförelsekvartal
Intäkterna under kvartalet är på en god nivå, även om de innebär en minskning jämfört med intäkterna samma kvartal i fjol som var på en extremt god nivå; vårt bästa Q2 någonsin. Sedan dess har marknadsläget varit skakigt. Dock ökade intäkterna med 14% jämfört med Q1 2023, en kombination av organisk tillväxt plus Wargraphs en månads bidrag. Bolagets justerade EBITDA (exklusive transaktionskostnader på 5,4 MSEK) ökade mellan kvartalen, från 2,6 MSEK i Q1 till 7,0 MSEK detta kvartal, vilket motsvarar en ökning med 160 procent. Ett av kvartalets höjdpunkter är en 20% trafikökning till våra community-webbsidor.

Marknaden
Vad gäller annonsmarknaden upprepar vi den analys vi gjorde i förra kvartalsrapporten: Den globala konjunkturen har påverkat den digitala annonsmarknaden negativt samtidigt som inflation och ränteläge har lett till ökade kostnader och lägre marginaler. 

Långsiktigt är vi inte oroliga för den digitala annonsmarknaden inom gaming, men enstaka kvartal kan påverkas negativt av det osäkra makroekonomiska läget. Vi kan konstatera att gaming-branschen har en fortsatt stark attraktionskraft med en köpstark målgrupp som annonsörer annars har svårt att nå. Tidigare erfarenheter visar att när marknaden vänder uppåt går det snabbt.

Det finns det flera faktorer som talar för att vår konkurrenskraft och långsiktiga tillväxt är ohotad. 

 • Förvärvet av Wargraphs har breddat vår portfölj och gjort M.O.B.A. mer konkurrenskraftigt i och med en ökad differentiering och marknadspenetrering. 
 • Kommande kvartal kommer Wargraphs att konsolideras in fullständigt. Det ger oss väsentlig förstärkning både gällande intäkter och lönsamhet och öppnar upp för ytterligare investeringar både organiskt och via förvärv. 
 • Vår bedömning att samtliga tillgångar har stark tillväxtpotential långsiktigt står fast. 

Förbättrade avtal och ökade investeringar
Vår förmåga att knyta de bästa samarbetspartners till oss samt ingå förmånliga avtal är en viktig del i vår framgångsstrategi. Under kvartalet har vi vinnlagt oss om att se över och förbättra flera samarbetsavtal. Kvartalets viktigaste nya samarbete är annonsavtalet med Raptive. Det tillkännagavs i juli och kommer att förbättra vårt kunderbjudande, genom Raptive’s starka ställning på marknaden och annonsteknink. Dessutom innebär avtalet kraftigt förbättrade villkor vilket över tid kommer att leda till ökad lönsamhet. Avtalet ger M.O.B.A. möjlighet att överföra ytterligare community-webbplatser till samma förbättrade villkor över tid, när andra kontrakt löper ut. Därmed stärks vår position som den ledande konsolidatorn inom gaming communities.

Vi fortsätter att investera i organisationen och arbetar med ett par nyckelrekryteringar med fokus på att stötta försäljningsfunktionen respektive det operationella arbetet. Vi ser fram emot att välkomna dessa personer, varav en kommer att ingå i ledningsgruppen, i närtid. 

Erbjudandet till content creators stärks av avtal med MediaCube
Efter rapportperioden har M.O.B.A. slutit ett avtal med MediaCube för att öka intäkterna för UFG framöver. MediaCube som har utvecklat ett system MCPAY som bidrar till fler nya funktioner, ökad direktförsäljning och en effektiv manage service-funktion. Avtalet innebär att MediaCube från och med första september 2023 kommer assistera den operationella verksamheten med kravställning från oss. Syftet med förändringen är att tillhandahålla de bästa tekniska lösningar för content creators och ett dedikerat säljteam. Detta kommer enligt vår bedömning att attrahera nya content creators samt minska churn inom UFG. Avtalet innebär främst förväntade ökade intäkter men också kostnadsbesparingar i befintlig struktur.

M.O.B.A. är ledande konsolidator av gaming communities
M.O.B.A. har sedan grundandet 2018, med börsnotering 2019, haft en årlig tillväxt på 70 procent och alltid varit lönsamt med starka kassaflöden. Nu arbetar vi vidare mot målet att befästa vår position i linje med vår tillväxtstrategi:

 • M.O.B.A. är ledande konsolidator inom gaming communities, en relativt orörd marknad inom spelindustrin. 
 • M.O.B.A. investerar i spel som har lång historik och ett stort antal spelare/fans vilket ger en positiv nätverkseffekt och stark SEO.
 • M.O.B.A. har som mål att växa såväl organiskt som via förvärv och att öka intäkterna exponentiellt med trafikvolymen. 

Jag vill passa på och tacka koncernens medarbetare, företagsledning, styrelsen och alla aktieägare för att ni gjort tillväxtresan möjlig!

VD, Björn Mannerqvist 23 augusti 2023

Nedan presenteras väsentliga händelser under perioden 1 april – 30 juni 2023 i korthet

 • Bolaget meddelade den 11 maj att man framgångsrikt placerat ett seniort säkerställt obligationslån med en volym om 25 miljoner euro inom ett ramverk om 60 miljoner euro med en löptid om 3 år. Obligationerna löper med rörlig ränta om 3 månaders EURIBOR plus 10,00 procentenheter per år och emitterades till par.
 • Bolaget tillträdde förvärvet av Wargaphs S.A.S. den 30 maj. Wargraphs är en ledande speltjänsteleverantör och utvecklare av spelapplikationer som förser spelare med viktig statistik och data för populära spel så som League of Legends, Teamfight Tactics och Legends of Runeterra. Wargraphs är en digital utgivare med intäkter främst hänförliga till försäljning av annonser via sina hemsidor och sin världsledande spelapplikation Porofessor som har cirka 800 000 dagliga användare. Bolaget har konsoliderats från 1 juni 2023.
 • Bolaget kunde efter tillträdet till förvärvet den 30 maj 2023 verifiera kassan som är upparbetad från 1 december 2022 till 31 maj 2023. Bolaget tog i samband med förvärvet över bolaget från 1 december 2022, men bolaget kommer resultatmässigt konsolideras från 1 juni 2023. Kassan i Wargraphs uppgick till 3,3 MEUR mot tidigare estimerat 2,0-2,5 MEUR som kommunicerats via pressmeddelanden samt investerarpresentation för obligationen. Detta innebar att skuldsättningen avseende M.O.B.A. är lägre än förväntat vilket även kommer att påverka förvärvsanalysen positivt.
 • Bolaget höll den 20 juni 2023 årsstämma. Stämman beslutade att godkänna resultat och balansräkning och koncernresultat- och koncernbalansräkning samt resultatdisposition beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen. Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör. Omval av styrelseledamöterna Henrik Henriksson, Maria A. Grimaldi, Jonas Bertilsson och Manfred Gottschlich och av styrelseordförande Fredrik Burvall.
 • Bolaget offentliggjorde obligationsprospektet och ansökte om upptagande till handel av obligationer vid Nasdaq Stockholm den 30 juni.

Väsentliga händelser efter perioden 1 april – 30 juni 2023

 • Bolaget skrev ett nytt annonsavtal med USA-baserade Raptive, som driver ett globalt annonsnätverk och som sedan tidigare hanterar annonsutbudet för community-webbplatserna som drivs av MOBAs dotterbolag Magic Find. Avtalet ger M.O.B.A. möjlighet att överföra ytterligare community-webbplatser till samma förbättrade villkor över tid, när andra kontrakt löper ut. Avtalet ger kraftigt förbättrade villkor och kommer att leda till ökad intjäning för M.O.B.A.
 • Bolaget stärkte sitt erbjudande till Content Creators genom samarbetsavtal med Mediacube Worldwide INC. Bolaget ingick ett strategiskt samarbete med Mediacube Worldwide med avsikt att ytterligare stärka intäkterna för Union for Gamers (UFG), det Youtube-nätverk som M.O.B.A. Network äger och driver. Genom detta samarbete kommer bolaget att stärka sin roll inom gaming communities och content creators, samtidigt som man drar nytta av Mediacube’s framstående expertis inom content creator-tjänster samt drift av Youtube-nätverk (MCN). Mediacube, en banbrytande pionjär inom Multi-Channel Network (MCN), har genom sin nyskapande tjänst MCPay tagit ytterligare steg mot att optimera content creators möjligheter till inkomstgenerering. Samarbetet inleds den 1 september och innebär att Mediacube kommer att assistera i den operativa verksamheten för Union for Gamers enligt M.O.B.A. Network’s kravställning och specifikationer. Denna förändring syftar till att erbjuda de bästa tekniska lösningarna för content creators, inklusive ett dedikerat säljteam. Enligt bolagets bedömning förväntas denna förändring locka till sig nya content creators samt minska churn inom UFG. Samarbetet förutspås resultera i en ökning av intäkterna och samtidigt generera kostnadsbesparingar i den befintliga strukturen.

Webcast

M.O.B.A. Network presenterar en webcast gällande delårsrapport 2 2023, webcasten offentligörs på M.O.B.A’s hemsida kl. 09.00 den 23 augusti 2023. Se webcast via följande länk: ​​https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/presentations/

Denna information är sådan som M.O.B.A Network AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-08-23 07:30 CET.

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Webcast-presentation av bokslutskommuniké 2023 publicerad

En webcast-presentation av bokslutskommuniké 2023 samt en modererad intervju med VD Björn Mannerqvist finns nu tillgänglig på M.O.B.A. Networks hemsida – https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/presentations/

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.