Delårsrapport 1 2023 – Förvärvet av Wargraphs är transformatoriskt- diversifierar produktportföljen samt ökar tillväxten och lönsamheten

SAMMANFATTNING DELÅRSRAPPORT 1, 1 JAN – 31 MARS 2023 
 

FINANSIELLT – 1 JAN 2023 – 31 MARS 2023
•    Nettoomsättningen uppgick till 55,7 MSEK (67,4 MSEK), en minskning om 17%.
•    EBITDA uppgick till 2,7 MSEK (8,4 MSEK), en minskning om 68%.
•    EBIT uppgick till 1,2 MSEK (7,4 MSEK), en minskning om 83%.
•    Resultat före skatt uppgick till 0,5 MSEK (6,9 MSEK) en minskning om 93%.
•    Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 2,6 MSEK (11,8 MSEK) under kvartalet.
•    Likvida medel uppgick till 41,5 MSEK (34,8 MSEK) och i tillägg har bolaget en outnyttjad checkräknings-kredit om 15 MSEK. 
•    Resultat per aktie uppgick under kvartalet till 0,0 SEK (0,3 SEK)

VD HAR ORDET 
FÖRVÄRVET AV WARGRAPHS ÄR TRANSFORMATIVT- DIVERSIFIERAR PRODUKTPORTÖLJEN SAMT ÖKAR TILLVÄXTEN OCH LÖNSAMHETEN 
M.O.B.A. Network (M.O.B.A.) förvärvade efter rapportperioden Wargraphs S.A.S. Förvärvet är transformativt och ökar tillväxten och lönsamheten kraftigt samt diversifierar vår produktportfölj ytterligare. Förvärvet passar väl in i vår långsiktiga strategi och tillför dessutom viktig kompetens eftersom grundaren följer med in i M.O.B.A.
 
Wargraphs S.A.S. är en ledande speltjänsteleverantör och utvecklare av spelapplikationer som förser spelare med viktig statistik och data för populära spel som League of Legends, Teamfight Tactics och Legends of Runeterra. Bolaget är en digital utgivare med intäkter främst hänförliga till försäljning av annonser via sina hemsidor och sin världsledande spelapplikation (Porofessor). Förvärvet av Wargraphs kommer tillföra ungefär 800 000 dagliga applikationsanvändare till M.O.B.A vilket kommer stärka koncernen och potentiellt möjliggöra stordriftsfördelar i diskussioner/förhandlingar med reklammäklare och andra partners.

Wargraphs S.A.S. levererade under rullande tolv månader en justerad nettoomsättning om 12,3 miljoner euro (137 MSEK) samt en justerad EBITDA om 8,4 miljoner euro (94 MSEK). Det operativa kassaflödet för samma period uppgick till cirka 6,6 miljoner euro. För att sätta det i kontext uppgick den sammanlagda omsättningen för M.O.B.A. och Wargraphs proforma under 2022 till 427 MSEK med en EBITDA om 126 MSEK.
Affären förväntas slutföras i slutet av maj och förväntas konsolideras från 1 juni 2023. Förvärvet beskrivs närmare på sidan 8-9.

Utmanande kvartal med fokus på långsiktig tillväxt

Under första kvartalet fortsatte M.O.B.A. att leverera vinst, positivt kassaflöde och vinst per aktie, trots stark mot-vind på marknaden. M.O.B.A. omsatte 55,7 MSEK (-17%) med en EBITDA om 2,7 MSEK med ett operativt kassa-flöde om 2,6 MSEK under första kvartalet. Den globala konjunkturen påverkade digitala annonsmarknaden negativt under första kvartalet. Inflation och ränteläge har lett till ökade kostnader och lägre marginaler. Vi följer vår långsiktiga strategi och har fortsatt att investera i verksamheten enligt plan, vilket påverkade kostnadsbasen kortsiktigt men stärker vår tillväxt framöver. Under kvartalet har vi lanserat nya samarbeten och partnerskap som vi förväntar oss ska bidra till koncernens tillväxt och lönsamhet under H2 2023. Vi konstaterar att det osäkra marknadsläget fortsatte att pressa annonsmarknaden under kvartalet men såg i mars en återhämtning för digital annonsering. Långsiktigt är vi inte oroliga för den digitala annonsmarknaden inom gaming, men enstaka kvartal kan påverkas negativt av det osäkra makroekonomiska läget. Vi kan konstatera att gaming-branschen har en fortsatt stark attraktionskraft med en köpstark målgrupp som annonsörer annars har svårt att nå. Vidare har erfarenheter från tidigare nedgångar, som till exempel under Covid, visat att när återhämtningen sker så gör den det snabbt och kraftfullt.
 
M.O.B.A. är en attraktiv konsolidator
 
M.O.B.A. har en unik position som den ledande konsolidatorn i en relativt orörd industri. De flesta communitys drivs av engagerade fans/entreprenörer och ofta är det deras passion för ett spel som skapat deras livsverk. I linje med vår strategi fortsätter vi titta på intressanta potentiella förvärv som uppfyller våra förvärvskriterier och förvär-vet av Wargraphs är inget undantag. M.O.B.A. har gjort sig ett starkt namn som den partner man gärna vill sam-arbeta med eller bli en del av. Kulturen inom M.O.B.A., där vi säkerställer att vi inte förstör en community, är attraktiv för passionerade entreprenörer.
 
Jag är väldigt nöjd med att vi lyckats förvärva Wargraphs S.A.S och finansiera förvärvet trots en utmanande kapitalmarknad. Vi har enbart skrapat på ytan gällande konsolidering och har fortsatt många synergier att implementera i M.O.B.A. Vår strategi går ut på att ständigt bredda vårt erbjudande till content creators, för att skapa möjlighet till utökad annonsförsäljning och ökad publik. 
Hela vårt globala team är motiverat och arbetar dedikerat för att leverera de bästa upplevelserna för gamers i linje med våra tillväxtfaktorer: 
•    M.O.B.A. är en ledande konsolidator inom gaming communities, en relativt orörd marknad inom spelindustrin. 
•    M.O.B.A. investerar i spel som har lång historik och ett stort antal spelare/fans vilket ger en positiv nät-verkseffekt och stark SEO.
•    M.O.B.A. har som mål att växa såväl organiskt som via förvärv och att öka intäkterna exponentiellt med trafikvolymen. 
Jag och teamet ser fram emot de kommande åren med tillförsikt. 
Björn Mannerqvist 
VD, M.O.B.A. Network AB, 30 maj 2023

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Nedan presenteras väsentliga händelser under perioden 1 januari – 31 mars 2023 i korthet
•    M.O.B.A. Network utsåg 15 mars Andreas Björkman till CFO i koncernen. Andreas har mångårig erfarenhet som revisor från Grant Thornton samt som CFO i Generaxion.
•    M.O.B.A. Networks YouTube-nätverk, Union For Gamers (UFG), lanserade under mars “Shorts”, ett nytt format för kreatörer.  YouTube Shorts mål är att vara ett konkurrenskraftigt alternativ till TikTok och öppnar upp en ny intäktskälla inom UFG.

Väsentliga händelser efter perioden 1 januari – 31 mars 2023
•    M.O.B.A. Network annonserade den 5 maj att de förvärvar Wargraphs S.A.S under förutsättning att finansiering säkras. Nordea Bank Abp anlitades för att emittera seniort säkerställda obligationer. 
Wargraphs S.A.S är en digital utgivare med intäkter främst hänförliga till försäljning av annonser via sina hemsidor och sin världsledande spelapplikation (Porofessor). Per 2021/22 (räkenskapsperioden som av-slutades 30 nov 2022) genererade Wargraphs S.A.S en rullande tolv månaders justerad nettoomsättning om 12,3 miljoner euro (137 MSEK) samt en justerad EBITDA om 8,4 miljoner euro (94 MSEK). Det operativa kassaflödet för samma period uppgick till cirka 6,6 miljoner euro. För att sätta det i kontext uppgick den sammanlagda omsättningen för M.O.B.A. och Wargraphs proforma under 2022 till 427 MSEK med en EBITDA om 126 MSEK.
•    M.O.B.A. Network AB meddelade 11 maj att man framgångsrikt placerat ett seniort säkerställt obligationslån med en volym om 25 miljoner euro inom ett ramverk om 60 miljoner euro med en löptid om 3 år. 

Denna information är sådan som M.O.B.A Network AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-05-30 07:30 CET.

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Webcast-presentation av bokslutskommuniké 2023 publicerad

En webcast-presentation av bokslutskommuniké 2023 samt en modererad intervju med VD Björn Mannerqvist finns nu tillgänglig på M.O.B.A. Networks hemsida – https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/presentations/

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.