Bokslutskommuniké 2021 – Ännu ett rekordkvartal

Finansiellt – 1 OKT 2021 – 31 Dec 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 89,6 MSEK (10,4 MSEK), en tillväxt om 764%.
 • Justerat EBITDA uppgick till 12 MSEK (4,9 MSEK), en ökning om 148% och justerat för valutaeffekter samt engångskostnader. *
 • EBITDA uppgick till 11,6 MSEK (4,9 MSEK).
 • EBIT uppgick till 10,6 MSEK (4,4 MSEK), en ökning om 143%.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 11,6 MSEK (2,2 MSEK) under kvartalet.
 • Resultat per aktie uppgick under kvartalet till 0,3 SEK. Normaliserat för split av aktier som skedde förra kvartalet om 1/10 var resultat per aktie 3 SEK (1,7 SEK).

Finansiellt – 1 okt 2020 – 31 Dec 2021**

 • Nettoomsättningen uppgick till 209,7 MSEK (41,2 MSEK), en tillväxt om 409% jämfört med motsvarande period förra året.
 • Justerat EBITDA uppgick till 36,2 MSEK (20 MSEK), en ökning om 81% och justerat för valutaeffekter samt engångskostnader*
 • EBITDA uppgick till 32,3 MSEK (19,4 MSEK).
 • EBIT uppgick till 29,1 MSEK (17,3 MSEK), en ökning om 69%.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 26,3 MSEK (12,3 MSEK).
 • Resultat per aktie uppgick under perioden till 0,9 SEK. Normaliserat för split av aktier under förra kvartalet om 1/10 var resultat per aktie 9 SEK (6,4 SEK).

* justerat EBITDA utgörs av rörelseresultat före av- och nedskrivningar samt justerat för kostnader av engångskaraktär och valutaeffekter. Kostnader av engångskaraktär är sådana kostnader som ej härrör till ordinär verksamhet samt sådana kostnader som ej är återkommande, så som förvärvskostnader.

** Bolaget ändrade räkenskapsår för att spegla kalenderår på extra stämma som hölls 2021-07-30.  För att ge en rättvisande bild har den finansiella sammanställningen för 1 oktober 2020 – 31 december 2021 jämförts mot perioden 1 oktober 2019 – 31 december 2020.

Väsentliga händelser under perioden

Nedan presenteras väsentliga händelser under perioden 1 oktober – 31 december 2021 i korthet

 • Bolaget förvärvade hemsidan ResetEra den 14 oktober 2021 – ett av världens största gamingforumen och communitynätverk. Köpeskillingen uppgick till 39,4 MSEK. Med förvärvet breddar M.O.B.A. Network sin portfölj och utökar sin räckvidd globalt med cirka 60 miljoner sidvisningar per månad.
 • Bolaget har erhållit ett kreditlöfte i form av en checkräkningskredit om 15 MSEK från banken Nordea. Avtalet avser en utökad finansiering för att främja M.O.B.A. Networks fortsatta expansion- och tillväxtplaner. Den nya krediten ökar M.O.B.A. Networks flexibilitet i samband med potentiella förvärv och ytterligare satsningar på befintlig verksamhet.

Väsentliga händelser efter perioden oktober – december 2021

 • Bolaget lanserade den 13 januari 2022 det nya community-varumärket Farmfriends. Det nya varumärket riktar sig mot gaming-genren “farming simulator games” som är en stor och populär genre.
 • Bolaget lanserade den 14 februari 2022 det nya community-varumärket Forzafire. Det nya varumärket riktar sig mot gaming-genren “iRacing” som är stor genre som ser en betydlig tillväxt. Forzafire riktar sig mot spelarcommunityt runt spelet Forza Horizon 5, ett racingspel på Xbox-konsol som har ett stort antal spelare samt ett stort och engagerat content-creatornätverk som är aktiva på YouTube, Twitch, TikTok samt andra stora kanaler.
 • Bolaget förlängde sitt kontrakt med den globala ad tech-plattformen Venatus Media. Det nya kontraktet har förbättrade villkor för att stärka relationen ytterligare, vilket gör att partnerskapet kan växa kraftfullt i framtiden. Baserat på försäljningssiffror för 2021 uppskattar M.O.B.A. att de nya förbättrade villkoren skulle ha genererat ytterligare ca. 270 000 USD till EBITDA för perioden 1 januari 2021 – 31 december 2021.
 • Bolaget har uppdaterat sin affärsidé, vision och mission för att bättre reflektera bolagets strategi. Bolaget har också lanserat en uppdaterad version av sin bolagshemsida WeAreMoba.com. Uppdateringen syftar till att tydligare visa bolagets olika varumärken och affärsben samt skapa en bättre platform/kommunikationskanal för våra partners, kunder och kontentskapare. I samband med uppdateringen av hemsidan lanseras också en ny grafisk profil samt logotyp för M.O.B.A. och en helt uppdaterad sektion för Investor relations.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för perioden oktober 2020 – december 2021. Styrelsen avser fortsätta tillämpa en tillväxtorienterad strategi, inkluderande såväl organisk tillväxt samt en offensiv förvärvsstrategi.

VD-kommentar

Ännu ett rekordkvartal – solid grund för fortsatt lönsam tillväxt

Vi har framgångsrikt fortsatt leverera på vår tillväxtstrategi och kan konstatera att vi ännu en gång presterar ett rekordkvartal. 

Genom våra senaste förvärv har vi tagit klivet in i nya affärsområden och nya vertikaler inom gaming segmentet vilket medfört att vi stärkt vår position betydligt gentemot den starkt växande gamingmarknaden. Vi står på en solid bas där vi ser fortsatt lönsam tillväxt och många möjligheter till innovativ produktutveckling. 

Vi avslutade 2021 med ett mycket tillfredställande resultat och starkt kassaflöde och under årets sista kvartal ökade omsättningen med hela 764% till 89,6 MSEK. EBITDA och EBIT ökade med 148% till 12.0 MSEK respektive 10,6 MSEK och kassaflödet uppgick till 11,6 MSEK. 

Fokus på strategiska förvärv 

Vi har en offensiv försvarsplan som i oktober 2021 resulterade i förvärvet ResetEra, vilket är ett av världens största forum och community för gaming. Förvärvet har breddat vår portfölj och utökat vårt nätverk avsevärt till en ny engagerad publik. Vi ser en stor tillväxtpotential i och med detta förvärv där synergier med våra övriga varumär-ken etablerar ett starkare erbjudande och ökade annonsintäkter. 

I juni 2021 förvärvade vi det amerikanska bolaget Magic Find som gav oss tillgång till YouTube-nätverket Union For Gamers. Förvärvet av Magic Find gav oss också möjligheten att utveckla direktförsäljningsbolaget Creator1, med attraktivt erbjudande för content creators inom gaming. Creator1 förenklar arbetet för våra anslutna con-tent creators och ökar deras intäkter. Creator1 har redan slutfört flera affärer och vi har en stark tilltro till bolaget och de möjligheter vi har identifierat. 

409% tillväxt 2021 

Jag är glad och stolt över våra medarbetares prestationer under 2021 och de positiva resultat M.O.B.A. Network levererat. Vi växte med över 409% under det förlängda räkenskapsåret 2021 till 210 MSEK i intäkter och EBITDA ökade med 81%. Jag är särskilt stolt över att vi behållit M.O.B.A. Networks starka kultur samtidigt som vi genomfört och integrerat transformativa förvärv som stärkt vår affär liksom våra produkterbjudanden. Vår starka kultur bygger på kreativitet, eget ansvar och affärsmannaskap – vilket är viktiga byggstenar för ett framgångsrikt företagande. 

M.O.B.A. Networks strategiska initiativ och målinriktade affärsutveckling under 2021 har inneburit att vi tagit ett kliv upp i värdekedjan på den globala gamingmarknaden. Vi har lagt grunden för fortsatt värdeskapande ge-nom rekryteringar fler projekt har satts igång under årets sista kvartal. Dessa projekt spänner över flera av våra affärsverksamheter och syftar bland annat till att skapa mer värden liksom tätare relationer mellan de olika tea-men. 

En stark position framåt 

Vår starka position och det faktum att vi idag är ett väsentligt större bolag ger oss betydande fördelar när vi förhandlar annonsaffärer. Vi har lyckats förbättra villkoren för annonsaffärerna för flera av våra varumärken vilket ger oss högre marginaler när vi går in i 2022. 

Nya spelkategorier 

I vår strategi för att bredda vårt växande nätverk har vi startat det nya året med lanseringen av två nya community-varumärken, FarmFriends och ForzaFire. Med dessa två varumärken etablerar vi oss inom fler genre av gaming för att nå fler målgrupper. Det innebär också att vi breddar oss från vårt historiska fokus på stora PC-spel till spel på konsol och mobil. Som ett led i vår organiska tillväxtstrategi ska vi lansera ytterligare nya varumärken inom fler spelkategorier under 2022. 

För att kunna genomföra våra målmedvetna tillväxtsatsningar har vi inlett året med att rekrytera nyckelpersoner till våra team. Fokus för satsningarna är content creator-affären, YouTube-nätverket Union For Gamers och Creator1 där vi ser stor tillväxtpotential. 

Framtidsutsikter

Det är ett starkare M.O.B.A. Network som går in i 2022. Vår strategi är fortsatt att skapa aktieägarvärde genom stabil tillväxt, både organiskt och via förvärv, med god lönsamhet. Vi viker inte från kravet att alla affärer vi gör ska baseras på gedigen analys och goda förutsättningar, både operationellt och finansiellt. Under 2022 är målet att bygga ett ännu starkare team, få ut fler synergier och utveckla bolaget till nya nivåer genom den plattform vi skapat under 2021. Vi har en solid grund för fortsatt lönsam tillväxt och jag ser mycket ljust på M.O.B.A. Networks möjligheter under 2022. 

Denna information är sådan som M.O.B.A Network AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-17 07:30 CET.

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.