Bokslutskommuniké 2019/2020

Stark tillväxt – omsätningsökning om 41%

Perioden 1 juli 2020 – 30 september 2020

Nettoomsättningen ökade med 41 procent och uppgick till 7,6 MSEK (5,4 MSEK)
 
EBITDA uppgick till 2,7 MSEK (3,3 MSEK). EBITDA påverkades negativt med 0,8 MSEK av valutadifferenser
   
Justerat EBITDA uppgick till 3,1 MSEK (3,3 MSEK).Justerad EBITDA påverkades negativt med 0,8 MSEK av valutadifferenser
 
EBITDA normaliserat för valutaförändringar ökade 30% och uppgick till 3,5 MSEK (2,7 MSEK)* 

Resultat per aktie uppgick under det fjärde kvartalet till 0,9 SEK (1,2 SEK)
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,4 MSEK (3,2 MSEK)

 

Perioden 1 oktober 2019 – 30 september 2020

Nettoomsättningen ökade med 37 procent och uppgick till 30,8 MSEK (22,5 MSEK)
 
EBITDA ökade med 25% och uppgick till 14,5 MSEK (11,7 MSEK) 
   
Justerat EBITDA ökade med 33% och uppgick till 15,6 MSEK (11,7 MSEK)
 
EBITDA normaliserat för valutaförändringar ökade 31% och uppgick till 14,7 MSEK (11,2 MSEK)* 

Resultat per aktie uppgick under räkenskapsåret till 4,8 SEK (4,9 SEK)
 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,0 MSEK (8,9 MSEK)

*Då valutakursdifferensen i de två jämförelsekvartalen var betydande, ca. -1,4 MSEK, har en normalisering gjorts för att underlätta att jämföra bolagets utveckling. För helåret är valutaeffekten ca. -0,7 MSEK. 

VD-kommentar

Årets sista kvartal blev omsättningsmässigt vårt näst bästa någonsin med en tillväxt på 41 %. I kvartalet har vi visat att vårt arbete med att hitta nya intäktsströmmar varit framgångsrikt. Vi tecknade våra första större partnerskapsavtal och intäkterna från direktförsäljning fördubblades i kvartalet jämfört med samma period förra året.

M.O.B.A. Network har gått igenom en transformation under året där vi lyckats öka andelen direktförsäljning från att tidigare haft stor andel programmatisk försäljning. Förändringen inleddes redan i mars när pandemin bröt ut och den programmatiska annonsförsäljningen mattades av. Vi märkte då att intresset för gaming och e-sport ökade hos både besökare och annonsörer som aktivt ville nå vår målgrupp. Den programmatiska delen har återhämtat sig något under året men den fortsatta osäkerheten kring Covid-19 gör att vi förväntar oss en bättre marknad först under 2021. Vårt team har gjort ett fantastiskt jobb med  att lyckas mitigera bortfallna intäkter och skapa fortsatt stark tillväxt.

I maj beslöt vi oss för att etablera och investera i ett nytt affärsområde, M.O.B.A. Services, för att skapa nya intäktsströmmar genom partnerskap med bolag som specifikt vill rikta sig till M.O.B.A. Network’s community-medlemmar. Målet för M.O.B.A. Services är att knyta direkta och integrerade partnerskap, exempelvis annonsering, sponsorskap och native-samarbeten. Som en del i satsningen har vi fördjupat samarbetet med vår ad broker och etablerat ett större kundfokus, förbättrad trendanalys och snabb styrning av insatser vilket bidragit till högre intäkter. 

Vår strategi har visat sig vara framgångsrik och har, tillsammans med effekterna av pandemin, lett till en betydlig ökning av direktförsäljningen från kunder som aktivt väljer M.O.B.A. Network för sin digitala kommunikation. Intäkterna från direktförsäljning ökade med 98% och utgjorde cirka 45% av den totala nettoomsättningen i kvartalet. 

I början av september offentliggjorde vi vårt första större partnerskapsavtal med ett värde om cirka 70 000 USD. Merparten av intäkterna från det här avtalet allokeras under perioden oktober – december 2020 och i särredovisas i segmentredovisningen från nästa delårsrapport. M.O.B.A. Services för ett flertal diskussioner med starka kommersiella aktörer där förhandlingarna om partnerskap nu går in i sitt slutskede och tittar på nya koncept som stödjer vår strategi och som kan addera ytterligare framtida tillväxt.

Negativa valutakurseffekter i kvartalet – men stark underliggande verksamhet

Som ett globalt företag har M.O.B.A Network hög exponering mot olika valutor, huvudsakligen US-dollar och kanadensisk dollar. I kvartalet påverkade valutakurseffekter resultatet negativt med 0,8 MSEK. I just detta kvartal blir jämförelsesiffrorna med samma kvartal 2019 extra kraftiga då vi förra året hade en  positiv valutaeffekt om 0,6 MSEK. Justerar man för dessa valutaeffekter på EBITDA-nivå blev EBITDA-ökningen under kvartalet 30%, 3 475 MSEK (2 679). I det kanadensiska dotterbolaget Criticalclick Network ökade intäkterna med 51% och EBITDA med 36% under kvartalet trots kraftig negativ valutapåverkan vilket visar på den starka tillväxt den underliggande verksamheten har.

Vi har inlett ett projekt för att undersöka hur M.O.B.A Network kan optimera framtida intäktsströmmar och valutapåverkan. Resultatet har också påverkats under kvartalet av poster av engångskaraktär om totalt 0,47 MSEK främst avseende övergången till IFRS-rapportering. I justerad EBITDA har vi rensat för detta.

Hög EBITDA-marginal

Vår EBITDA-marginal är fortsatt hög. Trots valutaförändringarna ligger den justerade EBITDA-marginalen kvar på samma nivå som 2019, 45%, för helåret 2020.

Hundratals miljoner besökare i våra communities

Vi har ständigt fokus på förbättringar i våra communities och med hundratals miljoner besökare varje år vet vi att de är marknadsledande.  Trafikökningen var för kvartalet 18% och för helåret 30% jämfört med samma perioder förra året. Den återkoppling vi får från våra medlemmar är överväldigande positiv och kreativ. Under året har vi genomfört de förbättringar som varit mest efterfrågade bland medlemmarna, bland annat har vi lanserat PRIME, en prenumerationstjänst för rörligt innehåll. PRIME ska bidra till nya intäkter samtidigt som tjänsten ökar varumärkenas attraktionskraft bland medlemmarna. Genom PRIME erbjuder vi medlemmarna en marknadsföringskanal för rörligt innehåll via Twitch och YouTube vilket de inte haft tidigare. Modellen har hittills lanserats på våra tre största communities – MOBAFire, SMITEFire och DOTAFire. Vi kommer också på sikt att erbjuda våra partners samarbeten med PRIME-medlemmarna vilka är viktiga så kallade micro-influencers.

Nytt community 2021 – Wildriftfire.com

Under året har vi också uppfyllt vårt mål om att starta 1–2 nya communities per år. Under årets första kvartal lanserade vi M.O.B.A. Network’s senaste community Runeterrafire.com. Lanseringen följde vår strategi att vara tidiga på marknaden innan underliggande spel släpps för att ligga i framkant och vara exponerade mot trafiken som kommer när alla kan spela spelet. 

Vår nästa lansering släpps i början av 2021, Wildriftfire.com som bygger på Riot’s spel ”League of Legends: Wild Rift” och blir M.O.B.A. Network’s första satsning på att bygga ett community för ett spel för mobil och konsol. 

Fortsatt fokus på förvärv

Tillväxt genom förvärv är en del av vår strategi för värdeskapande. Vi har en stark finansiell ställning med en kassa på 31 MSEK och goda kassaflöden vilket gör att vi aktivt letar efter förvärvsobjekt. Vi för idag ett antal diskussioner med möjliga kandidater som vi analyserar och utvärderar noggrant. I alla utvärderingar tittar vi på synergier, tillväxt och hur entreprenörerna bakom bolagen passar in i M.O.B.A.-familjen.

Framtidsutsikter

Den transformation som M.O.B.A. Network har gått igenom i år är mycket positiv och vi är idag ett starkare företag. Vi har lyckats etablera nya intäktsströmmar och viktiga partnerskap som vi fortsätter att bygga vidare på. Partnerskapen och den ökade direktförsäljningen visar att vi har attraktiva, relevanta communities med växande målgrupper som många bolag vill exponera sig mot. M.O.B.A. Network har visat på sin förmåga att utvecklas och förmåga att skapa värden genom marknadsledande communities, stark tillväxt, positiva kassaflöden  och ett långsiktigt, strategiskt arbete. Vårt mål är att fortsätta leverera hög, stabil tillväxt både organiskt och via förvärv med och god lönsamhet.

Denna information är sådan som M.O.B.A Network AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-11-19 07:00 CET.

Attachments

Share this with your contacts on

More news

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.