Financial reports

Delårsrapport 2, 1 Januari – 30 Juni 2023 – Nya värdeskapande partneravtal och lyckad integration av Wargraphs S.A.S.

Justerad Ebitda Ökade Med 160 Procent Jämfört Med Kvartal 1 2023 Sammanfattning kvartal 2 – 1 APRIL 2023 – 30 JUNI 2023 Nettoomsättningen uppgick till 63,7 MSEK (70,8 MSEK). I kvartalet hade bolaget kostnader direkt kopplat till förvärvet av Wargraphs motsvarande 5,4 MSEK. Justerad EBITDA uppgick till 7 MSEK (8,9 MSEK). * EBITDA uppgick till […]

Läs mer

Delårsrapport 1 2023 – Förvärvet av Wargraphs är transformatoriskt- diversifierar produktportföljen samt ökar tillväxten och lönsamheten

SAMMANFATTNING DELÅRSRAPPORT 1, 1 JAN – 31 MARS 2023    FINANSIELLT – 1 JAN 2023 – 31 MARS 2023 •    Nettoomsättningen uppgick till 55,7 MSEK (67,4 MSEK), en minskning om 17%. •    EBITDA uppgick till 2,7 MSEK (8,4 MSEK), en minskning om 68%. •    EBIT uppgick till 1,2 MSEK (7,4 MSEK), en minskning om 83%. […]

Läs mer

Årsredovisning 2022

M.O.B.A. Network AB publicerar idag årsredovisning för 2022 på Bolagets hemsida, https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/annual-reports/, samt som bilaga i detta pressmeddelande.

Läs mer

Fortsatt stabil vinst och starkt kassaflöde trots utmanande annonsmarknad

Finansiellt – 1 okt 2022 – 31 dec 2022 Nettoomsättningen uppgick till 80,3 MSEK (89,6 MSEK), en minskning om 10,4%. EBITDA uppgick till 7,6 MSEK (11,6 MSEK), en minskning om 34%. Rörelseresultat uppgick till 6,3 MSEK (10,6 MSEK), en minskning om 40%. Resultat före skatt uppgick till 6,8 MSEK (9,3 MSEK) en minskning om 27%. […]

Läs mer

Fortsatt tillväxt och stabil vinst under Q3 i M.O.B.A Network, trots rådande omvärldsförhållanden

FINANSIELLT – 1 JULI 2022 – 30 SEP 2022 Nettoomsättningen uppgick till 71,3 MSEK (70,8 MSEK), en tillväxt om 1%. EBITDA uppgick till 7,2 MSEK (8,9 MSEK), en minskning om 18%. EBIT uppgick till 5,8 MSEK (8,2 MSEK), en minskning om 29%. Resultat före skatt uppgick till 5,5 MSEK (8,3 MSEK) en minskning om 34%. […]

Läs mer

Starkt kvartal – bästa Q2 hittills

Finansiellt – 1 APril 2022 – 30 Juni 2022 Nettoomsättningen uppgick till 70,8 MSEK (31,5 MSEK), en tillväxt om 125%. EBITDA uppgick till 8,9 MSEK (3,6 MSEK), en ökning om 145%. EBIT uppgick till 7,7 MSEK (3,1 MSEK), en ökning om 152%. Resultat före skatt uppgick till 7 MSEK (3 MSEK) en ökning om 133%. […]

Läs mer

Starkt första kvartal – omsättning växer med 815%

FinansiellA HÖJDPUNKTER – 1 Jan 2022 – 31 MARS 2022 Nettoomsättningen uppgick till 67,4 MSEK (7,4 MSEK), en tillväxt om 815%. EBITDA uppgick till 8,5 MSEK (3,4 MSEK), en ökning om 148%. EBIT uppgick till 7,4 MSEK (2,8 MSEK), en ökning om 162%. Resultat före skatt uppgick till 6,9 MSEK (2,8 MSEK) en ökning om […]

Läs mer

Årsredovisning 2020/2021

M.O.B.A. Network AB publicerar idag årsredovisning för 2020/2021 på Bolagets hemsida, https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/annual-reports/, samt som bilaga i detta pressmeddelande.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2021 – Ännu ett rekordkvartal

Finansiellt – 1 OKT 2021 – 31 Dec 2021 Nettoomsättningen uppgick till 89,6 MSEK (10,4 MSEK), en tillväxt om 764%. Justerat EBITDA uppgick till 12 MSEK (4,9 MSEK), en ökning om 148% och justerat för valutaeffekter samt engångskostnader. * EBITDA uppgick till 11,6 MSEK (4,9 MSEK). EBIT uppgick till 10,6 MSEK (4,4 MSEK), en ökning […]

Läs mer

Intäkterna ökade 829% och EBITDA 232% under kvartalet – delårsrapport 4 2020/2021

Finansiella höjdpunkter – 1 juli 2021 – 30 september 2021 Nettoomsättningen uppgick till 70,8 MSEK (7,6 MSEK), en tillväxt om 829% varav organisk tillväxt om ca.10% i lokal valuta. Justerat EBITDA uppgick till 8,9 MSEK (2,7 MSEK), en ökning om 232% och justerat för valutaeffekter samt engångskostnader.* EBITDA uppgick till 8,9 MSEK (2,7 MSEK). EBIT […]

Läs mer

Interim report 2 – 1 January – 30 June 2023 – New Value-Adding Partnership Agreements and Successful Integration of Wargraphs S.A.S.

Adjusted EBITDA increased by 160 percent compared to Q1 2023. Summary quarter 2 – 1 APRIL 2023 – 30 JUNE 2023 Net sales amounted to SEK 63.7 million (SEK 70.8 million). In the quarter, the company had costs linked to the acquisition of Wargraphs corresponding to SEK 5.4 million. Adjusted EBITDA amounted to SEK 7 […]

Read more

Interim Report 1 2023 – The acquisition of Wargraphs is transformative – diversifies the product portfolio, and increases growth and profitability

SUMMARY OF INTERIM REPORT ONE, 1 JAN – 31 MARCH 2023  FINANCIAL – 1 JANUARY 2023 – 31 MARCH 2023 •    Net sales amounted to MSEK 55.7 (MSEK 67.4), a decrease of 17%. •    EBITDA amounted to MSEK 2.7 (MSEK 8.4), a decrease pf 68%. •    EBIT amounted to MSEK 1.2 (MSEK 7.4), a decrease […]

Read more

Continued stable profit and strong cash flow despite challenging advertising market

FINANCIAL – 1 OCT 2022 – 31 dec 2022 Net sales amounted to MSEK 80.3 (MSEK 89.6), a decrease of 10.4%. EBITDA amounted to MSEK 7.6 (MSEK 11.6), a decrease of 34%. EBIT amounted to MSEK 6.3 (MSEK 10.6), a decrease of 40%. Profit before tax amounted to MSEK 6.8 (MSEK 9.3), a decrease of […]

Read more

Continued growth and stable profit during Q3 in M.O.B.A. Network, despite the prevailing global conditions

FINANCIAL – 1 JULY 2022 – 30 SEP 2022 Net sales amounted to MSEK 71.3 (MSEK 70.8), an increase of 1%. EBITDA amounted to MSEK 7.2 (MSEK 8.9), a decrease of 18%. EBIT amounted to MSEK 5.8 (MSEK 8.2), a decrease of 29%. Profit before tax amounted to MSEK 5.5 (MSEK 8.3), a decrease of […]

Read more

Strong quarter – best Q2 so far

FINANCIAL – 1 APRIL 2022 – 30 JUNE 2022 Net sales amounted to MSEK 70.8 (MSEK 31.5), a growth of 125%. EBITDA amounted to MSEK 8.9 (MSEK 3.6), an increase of 145%. EBIT amounted to MSEK 7.7 (MSEK 3.1), an increase of 152%. Profit before tax amounted to MSEK 7 (MSEK 3), an increase of […]

Read more

Strong first quarter – sales grew 815%

FINANCIAL HIGHLIGHTS – 1 January 2022 – 31 MARCH 2022 Net sales amounted to MSEK 67.4 (MSEK 7.4), a growth of 815%. EBITDA amounted to MSEK 8.5 (MSEK 3.4), an increase of 148%. EBIT amounted to MSEK 7.4 (MSEK 2.8), an increase of 162%. Profit before tax amounted to MSEK 6.9 (MSEK 2.8), an increase […]

Read more

Year-end Report 2021 – Another record quarter

Financial – 1 Oct 2021 – 31 Dec 2021 Net sales amounted to MSEK 89.6 (MSEK 10.4), an increase of 764%. Adjusted EBITDA amounted to MSEK 12 (MSEK 4.9), an increase of 148%, adjusted for currency effects and non- recurring costs. * EBITDA amounted to MSEK 11.6 (MSEK 4.9). EBIT amounted to MSEK 10,6 (MSEK 4.4), […]

Read more

Revenue increased 829% and EBITDA 232% during the quarter – Interim report 4 2020/2021

Financial highlights – 1 July 2021 – 30 September 2021 Net sales amounted to MSEK 70.8 (MSEK 7.6), a growth of 829% of which organic growth amounted to approx. 10% in local currency. Adjusted EBITDA amounted to MSEK 8.9 (MSEK 2.7), an increase of 232%, adjusted for currency effects and non-recurring costs. * EBITDA amounted […]

Read more

Sales growth of 317% during transformative quarter – Interim report 3 2020/2021

Financial highlights – 1 April 2021 – 30 June 2021 Net sales amounted to MSEK 31.5 (MSEK 7.5), an increase of 317%, of which organic growth amounted to approximately 30%*. Adjusted EBITDA amounted to MSEK 6 (MSEK 3.9), an increase of 53%, and adjusted for currency effects and non-recurring costs related primarily to acquisitions**. EBITDA […]

Read more

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.