Financial reports

Fortsatt tillväxt och stabil vinst under Q3 i M.O.B.A Network, trots rådande omvärldsförhållanden

FINANSIELLT – 1 JULI 2022 – 30 SEP 2022 Nettoomsättningen uppgick till 71,3 MSEK (70,8 MSEK), en tillväxt om 1%. EBITDA uppgick till 7,2 MSEK (8,9 MSEK), en minskning om 18%. EBIT uppgick till 5,8 MSEK (8,2 MSEK), en minskning om 29%. Resultat före skatt uppgick till 5,5 MSEK (8,3 MSEK) en minskning om 34%. […]

Läs mer

Starkt kvartal – bästa Q2 hittills

Finansiellt – 1 APril 2022 – 30 Juni 2022 Nettoomsättningen uppgick till 70,8 MSEK (31,5 MSEK), en tillväxt om 125%. EBITDA uppgick till 8,9 MSEK (3,6 MSEK), en ökning om 145%. EBIT uppgick till 7,7 MSEK (3,1 MSEK), en ökning om 152%. Resultat före skatt uppgick till 7 MSEK (3 MSEK) en ökning om 133%. […]

Läs mer

Starkt första kvartal – omsättning växer med 815%

FinansiellA HÖJDPUNKTER – 1 Jan 2022 – 31 MARS 2022 Nettoomsättningen uppgick till 67,4 MSEK (7,4 MSEK), en tillväxt om 815%. EBITDA uppgick till 8,5 MSEK (3,4 MSEK), en ökning om 148%. EBIT uppgick till 7,4 MSEK (2,8 MSEK), en ökning om 162%. Resultat före skatt uppgick till 6,9 MSEK (2,8 MSEK) en ökning om […]

Läs mer

Årsredovisning 2020/2021

M.O.B.A. Network AB publicerar idag årsredovisning för 2020/2021 på Bolagets hemsida, https://wearemoba.com/investor-relations/investor-information/annual-reports/, samt som bilaga i detta pressmeddelande.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2021 – Ännu ett rekordkvartal

Finansiellt – 1 OKT 2021 – 31 Dec 2021 Nettoomsättningen uppgick till 89,6 MSEK (10,4 MSEK), en tillväxt om 764%. Justerat EBITDA uppgick till 12 MSEK (4,9 MSEK), en ökning om 148% och justerat för valutaeffekter samt engångskostnader. * EBITDA uppgick till 11,6 MSEK (4,9 MSEK). EBIT uppgick till 10,6 MSEK (4,4 MSEK), en ökning […]

Läs mer

Intäkterna ökade 829% och EBITDA 232% under kvartalet – delårsrapport 4 2020/2021

Finansiella höjdpunkter – 1 juli 2021 – 30 september 2021 Nettoomsättningen uppgick till 70,8 MSEK (7,6 MSEK), en tillväxt om 829% varav organisk tillväxt om ca.10% i lokal valuta. Justerat EBITDA uppgick till 8,9 MSEK (2,7 MSEK), en ökning om 232% och justerat för valutaeffekter samt engångskostnader.* EBITDA uppgick till 8,9 MSEK (2,7 MSEK). EBIT […]

Läs mer

Omsättningstillväxt om 317% i transformativt kvartal – delårsrapport 3 2020/2021

Finansiellt – 1 april 2021 – 30 juni 2021 Nettoomsättningen uppgick till 31,5 MSEK (7,5 MSEK), tillväxt om 317% varav organisk tillväxt uppgick till cirka 30%*. Justerat EBITDA uppgick till 6 MSEK (3,9 MSEK), en  ökning om 53% och justerat för valutaeffekter samt engångskostnader relaterade främst till förvärv**. EBITDA uppgick till 3,6 MSEK (3,6 MSEK). […]

Läs mer

Delårsrapport 2 2020/2021

Finansiellt – 1 januari 2021 – 31 mars 2021 Nettoomsättning i USD ökade 40% och uppgick till $ 922 000 ($ 653 000) Nettoomsättningen ökade med 17% och uppgick till 7,4 MSEK (6,3 MSEK). Nettoomsättningen påverkades negativt av valutaeffekter om ca. 1,5 MSEK  jämfört med motsvarande kvartal 2020. Normaliserat för valutaeffekter uppgick nettoomsättningen till 8,1 […]

Läs mer

Delårsrapport 1 2020/2021

Rekordkvartal och strategiskt förvärv Perioden oktober – december 2020   Nettoomsättningen ökade med 12 procent och uppgick till 10,4 MSEK (9,3 MSEK). Nettoomsättningen påverkades negativt med ca. 1,2 MSEK jämfört med motsvarande period 2019. Normaliserat för valutaförändringar uppgick nettoomsättningen till 11,6 MSEK (9,3 MSEK), en ökning med 25%* EBITDA uppgick till 4,9 MSEK (4,7 MSEK). EBITDA påverkades […]

Läs mer

Årsredovisning 2019/2020

M.O.B.A. Network AB publicerar idag årsredovisning för 2019/2020 på Bolagets hemsida, https://ir.wearemoba.com/annual-reports, samt som bilaga i detta pressmeddelande.

Läs mer

Continued growth and stable profit during Q3 in M.O.B.A. Network, despite the prevailing global conditions

FINANCIAL – 1 JULY 2022 – 30 SEP 2022 Net sales amounted to MSEK 71.3 (MSEK 70.8), an increase of 1%. EBITDA amounted to MSEK 7.2 (MSEK 8.9), a decrease of 18%. EBIT amounted to MSEK 5.8 (MSEK 8.2), a decrease of 29%. Profit before tax amounted to MSEK 5.5 (MSEK 8.3), a decrease of […]

Read more

Strong quarter – best Q2 so far

FINANCIAL – 1 APRIL 2022 – 30 JUNE 2022 Net sales amounted to MSEK 70.8 (MSEK 31.5), a growth of 125%. EBITDA amounted to MSEK 8.9 (MSEK 3.6), an increase of 145%. EBIT amounted to MSEK 7.7 (MSEK 3.1), an increase of 152%. Profit before tax amounted to MSEK 7 (MSEK 3), an increase of […]

Read more

Strong first quarter – sales grew 815%

FINANCIAL HIGHLIGHTS – 1 January 2022 – 31 MARCH 2022 Net sales amounted to MSEK 67.4 (MSEK 7.4), a growth of 815%. EBITDA amounted to MSEK 8.5 (MSEK 3.4), an increase of 148%. EBIT amounted to MSEK 7.4 (MSEK 2.8), an increase of 162%. Profit before tax amounted to MSEK 6.9 (MSEK 2.8), an increase […]

Read more

Year-end Report 2021 – Another record quarter

Financial – 1 Oct 2021 – 31 Dec 2021 Net sales amounted to MSEK 89.6 (MSEK 10.4), an increase of 764%. Adjusted EBITDA amounted to MSEK 12 (MSEK 4.9), an increase of 148%, adjusted for currency effects and non- recurring costs. * EBITDA amounted to MSEK 11.6 (MSEK 4.9). EBIT amounted to MSEK 10,6 (MSEK 4.4), […]

Read more

Revenue increased 829% and EBITDA 232% during the quarter – Interim report 4 2020/2021

Financial highlights – 1 July 2021 – 30 September 2021 Net sales amounted to MSEK 70.8 (MSEK 7.6), a growth of 829% of which organic growth amounted to approx. 10% in local currency. Adjusted EBITDA amounted to MSEK 8.9 (MSEK 2.7), an increase of 232%, adjusted for currency effects and non-recurring costs. * EBITDA amounted […]

Read more

Sales growth of 317% during transformative quarter – Interim report 3 2020/2021

Financial highlights – 1 April 2021 – 30 June 2021 Net sales amounted to MSEK 31.5 (MSEK 7.5), an increase of 317%, of which organic growth amounted to approximately 30%*. Adjusted EBITDA amounted to MSEK 6 (MSEK 3.9), an increase of 53%, and adjusted for currency effects and non-recurring costs related primarily to acquisitions**. EBITDA […]

Read more

Your privacy

The cookies that are used on this web site are collecting statistics and measuring the amount of users and page views on the site. They are not personalized and can not be connected to any users identity.